• Legislație

ORDIN nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificările ulterioare.
-****-
Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXĂ: DISPOZIŢII GENERALE de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

CAPITOLUL I: Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1
(1)Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, denumite în continuare dispoziţii generale, stabilesc cerinţele minime necesare pentru prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor necesare pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice, asigurarea siguranţei utilizatorilor şi forţelor care acţionează la intervenţie, securităţii spaţiilor şi construcţiilor noi şi a celor existente, destinate activităţilor permanente de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii, echipamentelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altora similare, protecţiei conţinutului acestora în caz de incendiu, precum şi a mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă determinate de incendii în acest tip de obiective.
(2)Prin ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, în sensul prezentelor dispoziţii generale, se înţelege acele locuri, zone, încăperi independente sau în cadrul altor construcţii, inclusiv ateliere mobile, amenajate şi dotate cu utilaje şi aparate necesare desfăşurării activităţii pentru care au fost destinate.
(3)Prin utilizatori, în sensul prezentelor dispoziţii generale, se înţelege personalul angajat, personalul care desfăşoară activităţi de prestări servicii/întreţinere, personalul colaborator şi clienţii.

Art. 2
(1)Prevederile prezentelor dispoziţii generale se aplică pe teritoriul României, pe întreaga perioadă de exploatare a atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, indiferent de titularul dreptului de proprietate.
(2)Modul de aplicare al prezentelor dispoziţii generale se urmăreşte pe timpul:
a)activităţilor de control şi verificare în scopul prevenirii incendiilor la construcţii, procese, echipamente, sisteme care au rol în asigurarea cerinţelor de siguranţă a utilizatorilor şi de securitate a construcţiilor, în caz de incendiu;
b)verificării planurilor construcţiilor existente, a documentaţiilor tehnice pentru sistemele de siguranţă a utilizatorilor şi de securitate a construcţiilor în caz de incendiu, a căilor de acces şi evacuare a utilizatorilor şi forţelor de intervenţie la incendiu, a surselor/rezervei de apă pentru incendii, a instalaţiilor de ventilare şi climatizare şi a celorlalte sisteme/instalaţii/dispozitive de apărare împotriva incendiilor;
c)instruirii în domeniul apărării împotriva incendiilor a serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi a utilizatorilor;
d)depozitării, utilizării şi manipulării materialelor combustibile.

Art. 3
Prezentele dispoziţii generale se completează cu prevederile specifice din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi cu alte reglementări tehnice din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor aplicabile exploatării construcţiilor şi instalaţiilor utilitare aferente acestora, precum şi construcţiilor cu destinaţie ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii, echipamentelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altora asemenea.

Art. 4
Respectarea prevederilor prezentelor dispoziţii generale se verifică pe timpul controalelor de prevenire a incendiilor executate la acest tip de obiective de şefii locurilor de muncă, de cadrele tehnice ori de personalul de specialitate propriu cu atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor sau prin componenta preventivă a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, acolo unde acesta este constituit, în condiţiile legii, de organele administraţiei publice locale prin componenta preventivă din cadrul serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă, pentru operatorii economici şi instituţiile publice subordonate consiliului local şi de inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.

Art. 5
Conducătorul instituţiei/operatorului economic la nivelul căreia/căruia există ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, prin persoana desemnată de acesta, denumită în continuare administrator, are următoarele obligaţii principale sub aspectul apărării împotriva incendiilor:
a)stabileşte, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare în unitatea pe care o administrează şi le aduce la cunoştinţă salariaţilor;
b)solicită, după caz, elaborarea documentaţiei tehnice şi includerea în aceasta a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
c)obţine autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor conform legii;
d)asigură încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
e)asigură desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sau de către personalul prevăzut de lege;
f)ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, în condiţiile legii;
g)asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentaţia tehnică menţionată la lit. b) sau de prezentele dispoziţii generale.

CAPITOLUL II: Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor

SECŢIUNEA 1: Prevederi comune pentru ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

Art. 6
Administratorul asigură în permanenţă funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor la parametrii stabiliţi în documentaţia tehnică corespunzătoare.

Art. 7
Pe timpul lucrului în atelierele şi spaţiile în care se desfăşoară activităţile de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii, echipamentelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altora similare, trebuie luate măsuri de reducere a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.

Art. 8
Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice, precum şi instrucţiunilor producătorului.

Art. 9
(1)Pe timpul desfăşurării activităţii în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, uşile de pe căile de evacuare se menţin în permanenţă descuiate.
(2)Prin proiect se admite adoptarea de soluţii cu uşi pe căile de evacuare prevăzute cu electromagneţi acţionaţi de centrale de detecţie şi semnalizare a incendiilor şi de declanşatoare manuale, prevăzute cu surse de alimentare cu energie electrică de rezervă.

Art. 10
În incinta atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi în afara acestora trebuie să fie asigurate marcarea şi semnalizarea, conform reglementărilor în vigoare, a:
a)căilor de acces, de evacuare şi intervenţie;
b)locurilor pentru fumat/de interzicere a fumatului;
c)locurilor de adunare a utilizatorilor în caz de incendiu;
d)locurilor de evacuare;
e)locurilor de depozitare a bunurilor în caz de incendiu;
f)locurilor de parcare;
g)mijloacelor iniţiale de intervenţie.

Art. 11
(1)Se interzice fumatul în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.
(2)Fumatul este permis numai în locuri special amenajate în afara clădirii.

Art. 12
(1)Lucrările cu foc deschis se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc şi după luarea măsurilor de prevenire necesare, cu excepţia atelierelor care au ca obiect de activitate executarea lucrărilor de acest gen.
(2)Permisul de lucru cu foc este emis în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 13
Se interzice utilizarea buteliilor cu fluide tehnologice improvizate, necertificate conform legii, neechipate cu aparatură de măsură şi control şi neasigurate împotriva răsturnării.

Art. 14
Se interzice utilizarea buteliilor de aragaz cu defecţiuni sau în stare avansată de uzură, neechipate cu aparatură de măsură şi control şi neasigurate împotriva răsturnării.

Art. 15
Instalaţiile utilitare aferente atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi instalaţiile tehnologice se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de iniţiere şi/sau de propagare a incendiilor.

Art. 16
Instalaţiile aferente atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă destinaţiei, tipului şi categoriei de importanţă a construcţiei, precum şi nivelului de risc de incendiu, să aibă nivelul de protecţie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi să respecte prevederile din normele specifice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 17
Instalaţiile tehnologice se exploatează cu respectarea strictă a instrucţiunilor şi regulilor de utilizare, precum şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de proiectanţi şi de producători/furnizori.

Art. 18
Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii sunt obligatorii:
a)respectarea instrucţiunilor de funcţionare;
b)funcţionarea cu sisteme, aparate şi echipamente corespunzătoare pentru controlul şi menţinerea parametrilor;
c)întreţinerea elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;
d)respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora;
e)executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări numai de către personal autorizat;
f)utilizarea unor aparate/echipamente care să nu prezinte risc de incendiu şi/sau de explozie;
g)asigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate.

Art. 19
La terminarea programului de lucru în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:
a)întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze, abur şi altele asemenea a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor care nu necesită funcţionare permanentă;
b)verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
c)evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi efectuarea curăţeniei la locul de muncă;
d)întreruperea iluminatului, cu excepţia celui de siguranţă;
e)încuierea şi predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuţii de conducere.

Art. 20
(1)Instalaţiile electrice se execută, se întreţin şi se exploatează conform prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate în vigoare.
(2)Orice modificare a instalaţiilor electrice existente se realizează de către personal autorizat, pe bază de documentaţie tehnică.

Art. 21
Instalaţia electrică se verifică periodic de persoane fizice sau juridice autorizate, conform reglementărilor specifice.

Art. 22
La exploatarea instalaţiilor şi receptoarelor electrice se interzic:
a)înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate sau improvizate;
b)încărcarea instalaţiei electrice – conductori, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare şi altele asemenea peste sarcina maximă admisă;
c)realizarea unor contacte electrice imperfecte, care nu au rezistenţă de trecere comparabilă cu rezistenţa ohmică a conductorilor legaţi, sigure în timp şi uşor de verificat;
d)asigurarea altui nivel de izolaţie decât cel al conductorilor la legăturile electrice;
e)supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune mai mari decât cele pentru care au fost dimensionate;
f)nepregătirea suprafeţelor de contact ale conductorilor înainte de execuţia legăturilor electrice prin mijloace adecvate;
g)executarea legăturilor electrice prin mijloace şi metode neadecvate astfel încât să existe contacte imperfecte care să genereze supraîncălziri, perlări sau scântei;
h)lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii;
i)folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fără ştecăr, direct în prize;
j)utilizarea prizelor, neprevăzute cu dispozitiv de protecţie diferenţială şi de limitare a puterii, amplasate la distanţă mai mică de 1,00 m de materiale combustibile, în depozitele şi magaziile cu materiale combustibile;
k)utilizarea receptorilor de energie electrică – radiatoare, reşouri, fiare de călcat, ciocane de lipit şi altele asemenea, fără luarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau încăperea respectiv/respectivă;
l)utilizarea lămpilor mobile/portative, alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate;
m)folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină/abajururilor improvizate din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;
n)aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de material plastic, lemne etc.;
o)utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice neomologate ori în alte locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice;
p)folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;
q)suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;
r)agăţarea sau introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
s)depozitarea de obiecte şi/sau materiale combustibile în posturile de transformare, în încăperile tablourilor generale de distribuţie a energiei electrice, precum şi sub/în cutiile tablourilor electrice;
t)efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal necalificat şi neautorizat;
u)exploatarea tablourilor electrice, releelor, contactoarelor, reostatelor de pornire, dozelor de derivaţie, conexiunilor motoarelor electrice şi altora asemenea, fără carcase şi capace de protecţie.

Art. 23
Instalaţiile/Aparatele electrice trebuie să aibă gradul de protecţie corespunzător condiţiilor de mediu în care sunt exploatate, grad de protecţie menţinut pe întreaga perioadă de funcţionare şi utilizare în mediile respective, să nu prezinte defecţiuni şi improvizaţii şi să fie legate la pământ conform normelor în vigoare.

Art. 24
Traseele cablurilor electrice trebuie astfel alese încât să se asigure protecţia acestora împotriva deteriorărilor mecanice, a coroziunii, vibraţiilor şi supraîncălzirii.

Art. 25
Motoarele, corpurile de iluminat, întreruptoarele şi altele asemenea care echipează atelierele şi spaţiile de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă condiţiilor de mediu în care se utilizează.

Art. 26
(1)Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor fixe de gaze naturale sau G.P.L. se asigură de proprietarul construcţiei în care sunt amplasate ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, dacă nu se prevede altfel în contractul, convenţia sau în alt act juridic similar încheiat între proprietar/locator şi chiriaş/locatar.
(2)Măsurile de apărare împotriva incendiilor se asigură de către proprietar/locator sau chiriaş/locatar, conform obligaţiilor prevăzute în contractul, convenţia sau în alt act juridic similar încheiat între părţi.

Art. 27
Instalaţiile pentru G.P.L. se utilizează cu respectarea strictă a prevederilor normativelor în vigoare.

Art. 28
(1)Elementele instalaţiilor – conducte, robinete, arzătoare şi altele asemenea se verifică periodic şi se întreţin în bună stare de funcţionare, înlăturându-se orice posibilitate de scurgere a gazelor.
(2)În cazul în care se constată miros de gaze, înainte de a se aprinde focul se aeriseşte încăperea respectivă, se depistează şi se înlătură de către personal autorizat defectele care au provocat scăpările de gaze.

Art. 29
(1)Aprinderea şi stingerea focului se execută numai de personal instruit în acest scop.
(2)Pentru aceasta, la fiecare sobă se pune câte o etichetă, pe care se menţionează, pe lângă ora de aprindere şi stingere, următorul text: „Pentru aprinderea şi stingerea focului răspunde: numele şi prenumele persoanei”.
(3)La aprinderea şi stingerea focului la aparate consumatoare de combustibili gazoşi se respectă prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 30
Se interzice folosirea gazelor în sobele sau aparatele defecte şi a căror etanşeitate a canalelor şi coşului de evacuare a fumului nu este asigurată.

Art. 31
(1)Exploatarea şi întreţinerea mijloacelor de încălzire locală permanente şi provizorii pentru deservirea utilizatorilor sunt asigurate de proprietarul construcţiei în care sunt amplasate ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.
(2)Mijloacele de încălzire locală trebuie să fie omologate, certificate şi adecvate spaţiului în care sunt utilizate.

Art. 32
În cazul în care se impune suplimentarea cu surse de încălzire, aceasta se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Art. 33
Se interzice utilizarea surselor de încălzire cu flacără deschisă în spaţiile de lucru cu pericol de incendiu şi/sau de explozie.

Art. 34
Materialele sau elementele combustibile din faţa focarelor şi cenuşarelor se aşază la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile la 1,00 m.

Art. 35
(1)În încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea unor cantităţi de combustibili solizi care să depăşească consumul pentru 24 de ore.
(2)Depozitarea/Amplasarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură.
(3)Este interzisă aşezarea materialelor combustibile deasupra sobelor sau direct pe acestea.

Art. 36
Mijloacele de încălzire locală cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi, a căror protecţie termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate şi acceptată la omologarea produsului, pot fi amplasate la distanţe mai mici decât cele prevăzute mai sus, doar dacă acest lucru este precizat în instrucţiunile de folosire.

Art. 37
În faţa uşiţei de alimentare a sobei cu combustibili solizi, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile minime de 0,70 m x 0,50 m.

Art. 38
(1)Înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare.
(2)Nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor.

Art. 39
Este interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile.

Art. 40
Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori în imediata lor apropiere.

Art. 41
Nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător.

Art. 42
Cenuşa se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar.

Art. 43
Se interzice supraalimentarea cu combustibil a sobelor, astfel încât să se evite încălzirea excesivă a acestora.

Art. 44
Gurile de alimentare cu combustibil a sobelor cu acumulare de căldură se amplasează în exteriorul atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii.

Art. 45
În ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii se interzice folosirea sobelor fără acumulare de căldură.

Art. 46
Amplasarea centralelor termice se realizează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice şi cu prescripţiile producătorului/furnizorului.

Art. 47
Exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane aferente se efectuează numai de către personal calificat şi autorizat.

Art. 48
Punerea în funcţiune şi exploatarea centralelor termice cu abur sau apă supraîncălzită se fac numai pe baza autorizaţiei de exploatare, eliberată de Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.).

Art. 49
Punerea în funcţiune şi exploatarea centralelor termice cu abur de joasă presiune şi apă caldă până la 100°C se execută conform instrucţiunilor în vigoare.

Art. 50
Se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia.

Art. 51
Aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranţă şi altele asemenea se menţin în perfectă stare de funcţionare.

Art. 52
(1)Cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în faţa focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţii.
(2)Scurgerile accidentale de combustibil se colectează şi se evacuează imediat în locuri special amenajate.

Art. 53
Înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul şi se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil.

Art. 54
Înainte de punerea în funcţiune a cazanelor, precum şi după oprirea acestora, focarele şi canalele de fum se ventilează timp de 10 minute, folosindu-se instalaţia prevăzută în acest sens sau instalaţia utilizată pentru evacuarea gazelor arse.

Art. 55
Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie electric, fie cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80,00 cm, nefiind admise improvizaţiile.

Art. 56
Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător.

Art. 57
Centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi numai dacă acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevăzute de norme.

Art. 58
(1)Controlul etanşeităţii conductelor/instalaţiilor/ echipamentelor cu gaz se execută numai cu emulsie de apă şi săpun.
(2)La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se închide robinetul de pe conducta principală din exteriorul clădirii şi se deschid ferestrele şi uşile pentru aerisirea intensă a sălii.

Art. 59
Aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor de la centralele termice se face pe principiul „gaz pe flacără”.

Art. 60
Circuitul de alimentare al fiecărui arzător se prevede cu două robinete montate în serie, dintre care unul cu acţionare manuală.

Art. 61
Poziţia ventilelor „închis” sau „deschis” se marchează vizibil.

Art. 62
Pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei şi lucrările de reparaţii potrivit termenelor prevăzute de normele I.S.C.I.R.

Art. 63
(1)Sistemele de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, de climatizare se verifică şi se întreţin periodic, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului şi reglementărilor tehnice specifice.
(2)Sistemele de ventilare trebuie să asigure, în caz de incendiu, evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi din clădire pentru a permite ieşirea utilizatorilor şi accesul echipelor de intervenţie în condiţii de siguranţă.

Art. 64
Sistemele de ventilare natural organizată şi sistemele de ventilare mecanică ale încăperilor în atmosfera cărora se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întreţin şi se utilizează astfel încât în exploatarea normală să se evite posibilitatea acumulării acestor substanţe în cantităţi ce pot prezenta pericol de incendiu ori explozie.

Art. 65
Plasele de sârmă sau grătarele de protecţie de la prizele de ventilare se menţin în bună stare astfel încât să împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilare.

Art. 66
Amplasarea în încăperi a gurilor de absorbţie se face în raport cu greutatea specifică a gazelor sau a vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale, acestea trebuie să se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile.

Art. 67
Ventilatoarele montate în încăperile/zonele cu degajări de substanţe combustibile precum gaze, vapori sau praf care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculează astfel de substanţe se menţin în bună stare de funcţionare şi se prevăd cu protecţii corespunzătoare mediului.

Art. 68
Se interzice evacuarea, prin aceeaşi instalaţie de ventilare, a substanţelor combustibile şi a celor inflamabile, precum şi a substanţelor care, în amestec, pot provoca aprindere sau explozie.

Art. 69
La exploatarea instalaţiilor de ventilare se realizează măsuri pentru:
a)menţinerea unei exhaustări continue şi a unei viteze constante de circulaţie a aerului în canale pentru a se înlătura posibilităţile de formare a amestecurilor explozive;
b)interzicerea utilizării surselor de căldură sau scântei la instalaţiile amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;
c)întreţinerea, verificarea şi curăţarea periodică de depunerile combustibile a canalelor, tubulaturii şi a ventilatoarelor;
d)limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor antifoc prevăzute.

Art. 70
La instalaţiile de ventilare care prezintă pericol de incendiu sau explozie se mai respectă şi următoarele măsuri specifice:
a)tubulatura de aspiraţie trebuie să asigure posibilitatea curăţării ei fără dificultate;
b)conductele de ventilare trebuie să fie bine întreţinute, pentru a nu permite scăpări de particule şi de vapori inflamabili;
c)grătarele care se află deasupra canalelor de aspiraţie ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale care nu produc scântei la lovire.

Art. 71
(1)Înainte de începerea activităţii, instalaţiile de ventilare/climatizare se verifică urmărindu-se în principal dacă acestea corespund destinaţiei amenajării.
(2)La verificarea instalaţiilor de ventilare/climatizare se ţine cont de modul de funcţionare a clapetelor antifoc, a etanşeităţilor la trecerea tubulaturii prin elemente de construcţie, de modul de asigurare şi funcţionare a motoarelor de rezervă şi altele asemenea.

Art. 72
Instalaţiile de protecţie împotriva trăsnetului se menţin şi se exploatează în bună stare de funcţionare, conform prevederilor legale.

Art. 73
Menţinerea în stare corespunzătoare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.

Art. 74
Verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului se efectuează numai de personal specializat şi autorizat, cu respectarea strictă a cerinţelor reglementărilor tehnice în vigoare.

Art. 75
Instalaţiile de protecţie împotriva trăsnetului se verifică periodic, conform unui grafic stabilit şi cu respectarea prevederilor normativului de specialitate, urmărindu-se integritatea fizică, continuitatea şi buna funcţionare a tuturor elementelor componente: dispozitive de captare, conductoare de coborâre, prize de pământ şi altele asemenea.

Art. 76
Este obligatorie utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice.

Art. 77
(1)În ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii căile de acces, evacuare şi intervenţie trebuie să respecte condiţiile impuse de reglementările tehnice.
(2)Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de evacuare.
(3)Gabaritul căilor de evacuare trebuie asigurat în vederea exploatării facile de către toate categoriile de utilizatori.

Art. 78
În ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, riscul de incendiu se identifică, se evaluează şi se controlează conform prevederilor actelor normative specifice.

Art. 79
Se interzice utilizarea instalaţiilor şi aparaturii electrice neomologate, necertificate ori cu defecţiuni şi/sau improvizaţii.

Art. 80
Se interzic depozitarea, chiar temporară, în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, de materiale în cantităţi mai mari decât cele necesare consumului pe schimb, precum şi depozitarea produselor finite în spaţiile menţionate anterior.

Art. 81
Se asigură permanent curăţarea de praful şi pulberile ce se depun pe corpurile şi conductele de încălzire, corpurile de iluminat, tubulaturile de ventilare şi altele asemenea.

Art. 82
Accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor trebuie asigurat permanent pe căi de circulaţie libere şi practicabile.

Art. 83
(1)La ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii focul deschis se foloseşte în scopuri tehnologice.
(2)Se interzice lăsarea fără supraveghere a focului deschis.

Art. 84
(1)Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu se poate executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.
(2)Lucrările menţionate la alin. (1) se execută în conformitate cu prevederile art. 12.
(3)Permisul de lucru cu foc nu este obligatoriu dacă destinaţia spaţiilor în care sunt efectuate lucrările este specifică operaţiunilor de sudare, tăiere, lipire şi altele asemenea.
(4)În toate cazurile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului voluntar public/privat pentru situaţii de urgenţă.

Art. 85
(1)Permisul de lucru cu foc prevăzut la art. 84 alin. (3) se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.
(2)Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
(3)La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art. 86
Şeful atelierului sau spaţiului pentru întreţinere şi reparaţii în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:
a)pregătirea locului;
b)instruirea personalului;
c)controlul după terminarea lucrării.

SECŢIUNEA 2: Prevederi specifice pentru ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

SUBSECŢIUNEA 1: Ateliere pentru prelucrarea lemnului

Art. 87
În atelierele pentru prelucrarea lemnului sunt interzise:
a)fumatul;
b)lucrările de sudare/lipire cu flacără;
c)manipularea, depozitarea lichidelor combustibile ori a substanţelor inflamabile/explozive;
d)executarea operaţiilor de grunduire, vopsire, lăcuire;
e)introducerea în ateliere a unor cantităţi de materii prime mai mari decât necesarul schimbului de lucru, precum şi depozitarea în aceste spaţii a produselor finite.

Art. 88
În scopul prevenirii acumulării de praf de lemn, atelierele pentru prelucrarea lemnului se prevăd cu instalaţii de ventilare naturală sau mecanică, completate cu instalaţii pentru captarea prafului, dotate cu sisteme de interblocaj între alimentarea lor cu energie electrică şi cea a maşinilor şi utilajelor din ateliere.

Art. 89
Instalaţiile electrice trebuie să respecte strict normele în vigoare în concordanţă cu riscul de incendiu/explozie existent.

Art. 90
Se interzice executarea, modificarea sau repararea instalaţiilor de încălzire, iluminat ori forţă în timpul lucrului în atelier sau când instalaţia de absorbţie a prafului de lemn şi rumeguşului nu funcţionează.

Art. 91
(1)Încălzirea atelierelor se face cu instalaţii de încălzire centrală cu apă, abur sau aer cald.
(2)La atelierele mici, cu suprafaţa de maximum 300 m2, se pot utiliza sobe obişnuite cu acumulare de căldură, având uşiţele de acces de la focar amplasate în afara încăperilor de lucru.
(3)Se interzice utilizarea sobelor fără acumulare de căldură, a radiatoarelor electrice sau a radianţilor, indiferent de tipul lor.

Art. 92
(1)Toate maşinile, utilajele şi instalaţiile acţionate electric trebuie legate la pământ, conform prevederilor legale.
(2)Acestea trebuie echipate şi cu accesorii specifice de punere la pământ care să împiedice acumularea de energie electrostatică ce poate conduce la descărcări electrice şi la aprinderea materialului lemnos de mici dimensiuni – aşchii, rumeguş, praf de lemn.

Art. 93
Utilajele şi dispozitivele de ascuţit care produc scântei se amplasează în încăperi care nu prezintă pericol de incendiu, separate de cele pentru prelucrarea materialului lemnos.

Art. 94
(1)În atelierele cu suprafeţe mai mari de 300 m2 este interzisă încălzirea adezivilor sau a altor substanţe cu surse de căldură cu foc deschis ori cu radiatoare electrice.
(2)Această operaţie se execută numai în recipiente încălzite cu apă supraîncălzită, abur sau ulei diatermic.

Art. 95
În atelierele cu suprafeţe de maximum 300 m2 este admisă utilizarea surselor de căldură cu foc deschis alimentate cu gaze sau a radiatoarelor electrice pentru încălzirea produselor menţionate la art. 105, cu respectarea reglementărilor specifice şi a următoarelor prescripţii:
a)depozitarea materialelor combustibile la distanţe mai mici de 1,50 m de sursa de încălzire este interzisă;
b)operaţiunea de încălzire trebuie supravegheată permanent, iar la încheierea ei sursa de căldură trebuie îndepărtată.

Art. 96
(1)În atelier se introduce doar cantitatea de material lemnos necesară unei zile de lucru.
(2)În atelier, acesta se stivuieşte în mod ordonat, lăsând libere căile de acces şi de evacuare.
(3)Depozitarea şi stivuirea materialului lemnos se fac în spaţii stabilite în acest scop, cu respectarea măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.
(4)Se interzice depozitarea sau uscarea materialului lemnos pe corpurile de încălzire ori în apropierea acestora.

Art. 97
Lubrifianţii se aduc numai în cantităţile necesare lucrărilor de ungere, evitându-se scurgerile pe utilaje sau pe pardoseală.

Art. 98
Înainte de introducerea în maşini pentru prelucrare, materialele lemnoase se verifică cu atenţie pentru înlăturarea eventualelor bucăţi de metal care, în contact cu sculele de lucru, ar putea provoca scântei.

Art. 99
(1)Maşinile de prelucrat lemnul la care, pe timpul lucrului, se produc cantităţi mari de deşeuri lemnoase, se prevăd cu instalaţii de exhaustare şi transport pneumatic al acestora.
(2)În cazul în care instalaţiile prevăzute la alin. (1) nu funcţionează, se interzice utilizarea maşinilor respective.

Art. 100
(1)La sfârşitul fiecărui schimb, deşeurile de material lemnos se colectează şi se evacuează în afara atelierului în spaţii special amenajate, cu respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
(2)Când cantităţile acumulate sunt mari, evacuarea deşeurilor se face de mai multe ori într-un schimb.
(3)Periodic sau ori de câte ori este nevoie, trebuie curăţat praful de lemn depus pe suprafeţele orizontale ale construcţiei şi pe instalaţiile din aceasta.
(4)Praful de lemn se colectează şi se depozitează separat de celelalte deşeuri.
(5)În timpul operaţiilor prevăzute la alin. (1) – (4) activitatea de prelucrare a lemnului trebuie oprită.

Art. 101
(1)La terminarea lucrului, şeful de atelier verifică următoarele:
a)curăţarea locurilor de muncă şi a maşinilor;
b)evacuarea tuturor deşeurilor şi gunoaielor de orice natură;
c)evacuarea materialelor combustibile care nu trebuie depozitate în atelier peste durata programului zilnic de lucru;
d)oprirea tuturor utilajelor, a instalaţiilor de exhaustare, de ventilare, a aparatelor electrice care nu necesită funcţionare permanentă;
e)scoaterea de sub tensiune a tuturor maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;
f)funcţionarea, acolo unde există, a iluminatului de siguranţă;
g)întreruperea instalaţiei electrice de forţă şi de iluminat de la tabloul principal al atelierului;
h)închiderea tuturor geamurilor şi uşilor pentru a nu se crea tiraje de aer în cazul declanşării unui incendiu.
(2)În cazul în care una sau mai multe dintre aceste activităţi nu s-au executat, şeful de atelier este obligat să ia măsuri pentru îndeplinirea lor.

SUBSECŢIUNEA 2: Ateliere de prelucrări mecanice şi de tinichigerie

Art. 102
În atelierele de prelucrări mecanice şi de tinichigerie se interzic:
a)amplasarea materialelor combustibile sau a substanţelor inflamabile în apropierea maşinilor şi utilajelor care produc scântei prin polizare ori aşchiere;
b)folosirea sau lăsarea ciocanelor de lipit în apropierea materialelor combustibile;
c)blocarea trecerilor şi căilor de acces dintre utilaje cu materiale, semifabricate, piese finite sau scule;
d)folosirea abajururilor din hârtie sau din alte materiale combustibile la corpurile de iluminat electric din dotarea atelierelor.

Art. 103
Ciocanele de lipit în funcţiune se păstrează pe suporturi incombustibile.

Art. 104
La controlul cutiilor de viteze, angrenajelor şi altora asemenea nu se utilizează pentru iluminat flacăra deschisă, ci lămpi portative conectate la tensiuni de maximum 24 V.

Art. 105
La executarea operaţiunilor de prelucrare a metalelor cu scule aşchietoare se evită încălzirea excesivă a maşinilor-unelte şi aruncarea spânului sau a aşchiilor încinse pe elemente ori materiale combustibile.

Art. 106
(1)Prelucrarea metalelor sau aliajelor cu conţinut de magneziu, aluminiu, titan şi altele asemenea, ale căror pulberi sunt pirofore, se efectuează astfel încât să nu producă incendii.
(2)Deşeurile rezultate de la prelucrarea metalelor/aliajelor prevăzute la alin. (1) se colectează în recipiente închise şi se distrug prin ardere în locuri special amenajate.

Art. 107
Bumbacul, cârpele, câlţii şi alte materiale textile, îmbibate cu petrol, ulei sau alte lichide inflamabile de la curăţarea pieselor şi maşinilor, se colectează în recipiente metalice închise şi se evacuează la sfârşitul programului de lucru în locuri special destinate.

Art. 108
(1)În cazul executării operaţiunilor de întreţinere a maşinilor-unelte se evită scurgerea şi răspândirea lubrifianţilor pe utilaje, pardoseli şi altele asemenea.
(2)La executarea operaţiunilor de curăţare cu petrol a maşinilor sau pieselor componente, utilajul se opreşte şi se scoate de sub tensiune.
(3)Se interzice efectuarea lucrărilor cu benzină ori cu alţi solvenţi inflamabili în prezenţa surselor de foc deschis sau când este pericol să se producă descărcări electrice ori să se desprindă particule metalice incandescente.

Art. 109
Pentru prevenirea descărcărilor electrostatice, toate părţile metalice ale maşinilor-unelte şi utilajelor de orice fel se leagă la pământ.

Art. 110
(1)Se interzice instalarea polizoarelor şi a altor maşini care produc scântei în locurile unde se pot degaja gaze sau vapori combustibili ori în imediata vecinătate a acestora.
(2)Toate polizoarele se prevăd cu ventilare de exhaustare.
(3)Dacă în aceeaşi încăpere se folosesc atât şaibe textile, cât şi pietre de polizat, se iau măsuri de evitare a aprinderii scamelor de la scânteile pietrelor de polizat.

Art. 111
(1)Degresarea, curăţarea sau spălarea pieselor pregătite pentru lipire trebuie realizată numai cu soluţii neinflamabile/incombustibile.
(2)În cazul în care procesul tehnologic cuprinde utilizarea de materiale inflamabile, operaţiunile prevăzute la alin. (1) trebuie să se execute într-o încăpere separată, amenajată special în acest scop, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a incendiilor sau exploziilor.

Art. 112
(1)Decaparea cu acid azotic a pieselor din metale neferoase se face numai în nişe de decapare cu ventilare forţată pentru evacuarea vaporilor rezultaţi.
(2)Prepararea soluţiilor diluate din acizi concentraţi pentru decapări se face doar de către personal calificat.

Art. 113
(1)Lămpile cu benzină, sobiţele pentru încălzit ciocanele de lipit, reşourile sau alte aparate cu foc deschis nu se lasă în funcţiune fără a fi supravegheate.
(2)La folosirea lămpilor de benzină se respectă următoarele reguli:
a)alimentarea cu benzină se face după ce arzătorul s-a răcit complet, iar rezervorul se umple numai 3/4 din volum;
b)dopul orificiului de alimentare se înşurubează bine şi se prevede cu o garnitură corespunzătoare;
c)aprinderea lămpii se face la cel puţin 5 m de orice material combustibil;
d)lămpile se prevăd cu sistem de siguranţă reglat la presiunea de lucru, iar cele cu rezervorul mai mare de 3 l se echipează cu manometre.
(3)Se interzic:
a)reducerea presiunii prin şurubul pentru aer şi prin orificiul de alimentare atunci când lampa este aprinsă;
b)demontarea şi repararea lămpilor lângă surse de foc deschis;
c)golirea combustibilului din rezervor lângă surse de foc;
d)folosirea lămpii în încăperi în care se află lichide combustibile, substanţe explozive sau surse de gaze combustibile.

SUBSECŢIUNEA 3: Ateliere de vulcanizare şi de prelucrare a cauciucului

Art. 114
În atelierele de vulcanizare se interzic fumatul şi lucrul cu foc deschis.

Art. 115
Atelierele de vulcanizare se prevăd cu instalaţii de ventilare corespunzătoare condiţiilor de lucru existente.

Art. 116
Cazanul de abur se montează într-o încăpere separată de atelierul de lucru.

Art. 117
(1)Încălzirea atelierelor se realizează cu instalaţii cu apă caldă sau cu abur de joasă presiune ori cu alte mijloace certificate şi adecvate spaţiului.
(2)Radiatoarele şi conductele instalaţiei de încălzire se curăţă zilnic, după terminarea programului de lucru, de praf, scame sau de alte corpuri combustibile.

Art. 118
(1)Tablourile de distribuţie a curentului electric trebuie să fie amplasate în exteriorul atelierului.
(2)Dacă în încăperile unde se execută operaţii de vulcanizare se degajă praf, instalaţiile electrice trebuie să fie corespunzătoare condiţiilor de lucru existente.

Art. 119
(1)Plăcile cu rezistenţe electrice se montează la distanţă corespunzătoare faţă de materialele combustibile, se leagă la pământ şi se prevăd cu termostate pentru evitarea supraîncălzirii.
(2)Se interzice depozitarea materialelor combustibile în jurul lor.
(3)După terminarea lucrului, plăcile cu rezistenţe se deconectează de la tablourile electrice şi se supraveghează până la răcirea completă.

Art. 120
(1)Cantităţile de materiale combustibile necesare procesului tehnologic admise în atelier sunt numai cele corespunzătoare unui schimb de lucru.
(2)Acestea se depozitează la o distanţă de minimum 1,00 m de instalaţiile de încălzire sau de tratament termic.
(3)Materialele prelucrate se evacuează ritmic.
(4)Depozitarea camerelor auto sau a anvelopelor în ateliere este interzisă.

Art. 121
(1)Polizoarele utilizate în procesul tehnologic se prevăd cu instalaţii de captare şi evacuare a pulberii de cauciuc.
(2)Se interzice folosirea polizoarelor prevăzute la alin. (1) la materiale şi piese care produc scântei.

SUBSECŢIUNEA 4: Ateliere de vopsitorie şi finisaj

Art. 122
La atelierele de vopsitorie şi finisaj în care se utilizează vopsele diluate cu solvenţi inflamabili se respectă, în principal, următoarele reguli:
a)instalaţiile electrice, de ventilare, motoarele utilizate trebuie să se conformeze strict prevederilor normative privind apărarea împotriva incendiilor în funcţie de riscul de incendiu/explozie existent;
b)gurile de evacuare a aerului viciat se amplasează diferit faţă de prizele de aer curat. Se interzice racordarea respectivelor guri de evacuare la alte guri, canale sau coşuri;
c)încăperile de pulverizare a lacurilor pe bază de nitroceluloză se prevăd obligatoriu cu ventilare separată de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice;
d)sistemul de ventilare se pune obligatoriu în funcţiune cu circa 10 minute înaintea începerii lucrului şi se menţine în funcţiune circa 15 minute după terminarea programului de lucru;
e)în cazul defectării sistemului de ventilare se întrerupe lucrul, utilajele se scot de sub tensiune, iar activitatea se reia numai după remedierea defecţiunii;
f)cantitatea totală de materiale şi substanţe de lăcuire admisă în atelier trebuie să fie egală cu cel mult necesarul pentru un schimb de lucru;
g)atunci când se schimbă felul materialului de lăcuire utilizat, toate instalaţiile şi utilajele de preparare, aplicare, uscare, ventilare şi altele asemenea se curăţă, în prealabil, de orice depuneri interioare;
h)materialul lemnos în curs de prelucrare se stivuieşte în mod ordonat în locurile stabilite şi marcate, pe cărucioare, palete, platforme, pardoseală;
i)prepararea materialelor de lăcuire se face în încăperi separate de restul atelierelor şi cu cel puţin o uşă de acces direct în exterior.

Art. 123
(1)Materialele de lăcuire se depozitează numai în încăperi special amenajate, izolate faţă de alte spaţii, conform normelor în vigoare.
(2)Întăritorul şi grundul activ se depozitează separat de lacul poliesteric.
(3)Toate materialele şi substanţele de lăcuire trebuie ferite de expunerea la acţiunile razelor solare, iar geamurile ferestrelor de la încăperile unde există asemenea materiale se vopsesc în culoarea albă.

Art. 124
(1)Transportul materialelor de lăcuire în vase deschise este interzis, fiind admis a se face în recipiente metalice închise ermetic şi asigurate împotriva vărsării conţinutului.
(2)Imediat după golire recipientele se evacuează din atelier în locuri special destinate spălării şi depozitării.

Art. 125
(1)Cabinele de lăcuire prin pulverizare, realizate din materiale incombustibile, uşor de curăţat, se prevăd în mod obligatoriu cu perdele de apă şi filtru umed, iar pulverizarea se face numai cu ajutorul aerului comprimat, în prealabil curăţat de impurităţi prin filtre.
(2)Se interzice cu desăvârşire folosirea oxigenului sau a vreunui gaz combustibil.
(3)În cazul pulverizării nitrolacului la cald, aerul comprimat se admite a fi încălzit la temperatura de maximum 50°C.

Art. 126
(1)Cuptoarele de uscare se prevăd cu dispozitive:
a)de reglare automată a temperaturii;
b)de semnalizare a concentraţiilor periculoase;
c)pentru deconectarea încălzirii în cazul opririi ventilatoarelor;
d)de oprire a transportului în cuptoarele-tunel.
(2)La cuptoarele la care nu se pot realiza aceste dispozitive se supraveghează temperatura permanent cu ajutorul aparatelor de măsură şi control.

Art. 127
La fiecare cuptor se afişează temperatura de regim, punctul de aprindere a vaporilor şi cantitatea maximă a pieselor ce pot fi introduse în cuptor, parametri care trebuie verificaţi şi respectaţi cu stricteţe pentru a nu fi depăşiţi.

Art. 128
Părţile metalice ale cuptoarelor cu aer în circulaţie şi care folosesc benzi rulante se leagă la pământ în scopul scurgerii electricităţii statice.

Art. 129
La uscarea în aer liber se iau măsuri de înlăturare a oricăror surse de foc faţă de materialele vopsite.

Art. 130
(1)Este interzisă folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire ori frecare în spaţii sau în locuri cu risc de explozie.
(2)În spaţiile cu pericol de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariaţilor şi al altor persoane fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru.

Art. 131
(1)Personalul trebuie să poarte încălţăminte care să nu producă scântei şi îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare, pe care trebuie să o menţină curată.
(2)La sfârşitul lucrului, îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie se păstrează în afara atelierului de vopsitorie, în dulapuri metalice.

Art. 132
(1)Se interzice intrarea personalului în ateliere cu brichete, chibrituri sau alte obiecte similare.
(2)Este interzis personalului din atelierul de vopsitorie să se apropie, în hainele de lucru, de surse de căldură.

Art. 133
(1)Curăţarea atelierului şi utilajelor se face zilnic, la terminarea programului de lucru al ultimului schimb, folosindu-se scule care nu generează scântei.
(2)La sfârşitul fiecărei săptămâni de lucru se execută o curăţenie generală în atelier: conducte, cabine de vopsire, corpuri de încălzire, corpuri de iluminat şi altele asemenea.

Art. 134
În atelierele de vopsitorie şi finisaj se interzic fumatul şi folosirea focului deschis.

Art. 135
Prevederile art. 122-134 se aplică în ateliere de vopsitorie şi finisaj care utilizează solvenţi inflamabili.

SUBSECŢIUNEA 5: Ateliere de întreţinere şi reparaţii auto

Art. 136
Atelierele de întreţinere şi reparaţii auto se dotează cu instalaţii de ventilare şi aerisire naturală sau mecanică pentru evacuarea vaporilor combustibili şi a gazelor eşapate.

Art. 137
(1)În atelierele de întreţinere şi reparaţii auto se introduce numai numărul de autovehicule prevăzut în proiect, asigurându-se spaţiile minime între acestea impuse de procesul tehnologic şi pentru evacuarea lor rapidă în caz de incendiu.
(2)Spaţiile minime menţionate la alin. (1) trebuie să fie de:
a)1,20 m între două autovehicule aşezate paralel (alături), precum şi între ultimul autovehicul şi perete;
b)1,20 m între două autovehicule aşezate unul în spatele celuilalt, distanţă măsurată de la planul oblonului din spate al autovehiculului din faţă până la bara de protecţie a autovehiculului din spate;
c)1,50 m de la spatele autovehiculului la perete;
d)1,00 m de la partea din faţă a autovehiculului la un banc de lucru amplasat la perete.

Art. 138
Înainte de a se introduce autovehiculele în ateliere se scoate carburantul din rezervoare, depozitându-se în afara atelierelor, şi se desfac legăturile la bornele acumulatoarelor, în condiţiile în care acestea reprezintă potenţiale surse de generare de incendiu/explozie.

Art. 139
Se interzice depozitarea în interiorul atelierelor de întreţinere şi reparaţii auto a recipientelor care conţin carbid, vopsele sau diluanţi, cauciucuri, cherestea şi a oricărui material inflamabil/combustibil.

Art. 140
Degresarea, curăţarea şi spălarea pieselor în atelierele de întreţinere şi reparaţii auto se execută conform recomandărilor producătorului sau prevederilor din procesul tehnologic.

Art. 141
(1)Petrolul lampant sau benzina se poate folosi numai în cantităţi mici la spălarea pieselor şi numai în băi speciale, prevăzute cu capace şi amenajate în locuri fără pericol de incendiu, ventilate corespunzător.
(2)Băile care folosesc cantităţi mari trebuie amplasate în încăperi separate, respectându-se cu stricteţe normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice – interzicerea fumatului, sudării, lipirii, tăierii, folosirii lămpilor de benzină şi care au asigurată o bună aerisire realizată prin instalaţii mecanice de ventilare, hote de aspiraţie montate deasupra băii şi altele asemenea.

Art. 142
(1)Deşeurile combustibile precum uleiuri, unsori şi altele asemenea, provenite de la mecanismele autovehiculelor aflate în revizie sau reparaţii, precum şi cârpele îmbibate cu ulei, unsori şi altele asemenea se colectează în vase metalice speciale acoperite cu capac şi se evacuează din atelier la sfârşitul fiecărui schimb în locurile stabilite şi amenajate pentru aceasta.
(2)Scurgerile de lichide combustibile de pe pardoseli se absorb cu nisip care se adună şi se evacuează din atelier.

Art. 143
(1)Executarea lucrărilor de sudare/lipire la autovehicule este admisă numai după pregătirea corespunzătoare a suprafeţelor.
(2)Operaţia de sudare/lipire a rezervorului de benzină se poate face numai după purjarea acestuia cu abur, apă caldă şi altele asemenea.

Art. 144
În atelierele de întreţinere şi reparaţii auto se interzic:
a)sudarea sub autovehicul înainte de curăţarea acestuia de ulei;
b)sudarea caroseriei fără a se lua măsuri de protecţie a capitonajelor, conductelor de carburanţi, elementelor instalaţiei electrice;
c)folosirea canistrelor necorespunzătoare pentru carburanţi, fără capac etanş, nerezistente, uzate sau din material plastic neantistatizat;
d)încercarea funcţionării motoarelor în lipsa instalaţiilor de ventilare;
e)blocarea spaţiilor dintre autovehicule cu diverse materiale precum anvelope, jante şi altele asemenea.

Art. 145
(1)Pentru evacuarea rapidă a autovehiculelor în caz de incendiu se întocmeşte planul de evacuare, cu indicarea precisă a operaţiilor ce trebuie efectuate şi a utilajelor folosite în acest scop, asigurându-se mijloacele de tractare necesare.
(2)În scopul evacuării rapide, autovehiculele se menţin cu anvelopele umflate, cu excepţia celor la care reparaţiile impun demontarea roţilor.
(3)Este interzisă blocarea spaţiilor dintre autovehicule.
(4)La terminarea programului de lucru se interzice lăsarea autovehiculelor în instalaţiile de ridicat.

SUBSECŢIUNEA 6: Ateliere pentru acoperiri metalice şi şlefuit

SUBSECŢIUNEA 6A: Acoperiri metalice

Art. 146
(1)Atelierele pentru acoperiri metalice se prevăd cu instalaţii de ventilare care nu permit formarea de amestecuri explozive.
(2)În cazul defectării instalaţiilor de ventilare, se suspendă activitatea în spaţiile respective până la efectuarea reparaţiilor din cauză că în timpul unor procese chimice sau electrochimice se degajă hidrogen.

Art. 147
În încăperile în care se execută operaţii tehnologice cu pericol de incendiu sau explozie, marcate cu plăci avertizoare realizate în conformitate cu standardele specifice, se interzic fumatul, intrarea cu foc deschis şi producerea scânteilor.

Art. 148
În apropierea barelor de curent pentru alimentarea băilor galvanice, precum şi în încăperile grupurilor convertizoare şi redresoarelor nu se depozitează materiale combustibile sau bune conducătoare de electricitate.

Art. 149
La depozitarea, transportarea şi manipularea substanţelor chimice care prezintă pericol de incendiu se respectă următoarele reguli:
a)substanţele se păstrează în ambalajul original;
b)damigenele cu acizi sau săruri în stare lichidă, cu etichete pe care se indică conţinutul, denumirea chimică uzuală, densitatea ori concentraţia, se păstrează în coşuri;
c)damigenele cu acid azotic nu se astupă ermetic din cauza gazelor de descompunere a acidului, se păstrează în coşuri metalice căptuşite cu vată de sticlă în încăperi separate, bine aerisite, în care este interzisă depozitarea altor materiale;
d)se interzice depozitarea în ateliere a substanţelor chimice necesare în procesul tehnologic;
e)operaţiunile de transvazare se execută numai sub nişă;
f)prepararea soluţiilor de lucru se execută numai de personal calificat, special instruit asupra pericolelor de incendiu pe care le prezintă manipularea substanţelor oxidante, a acizilor minerali concentraţi şi a substanţelor cu pericol de autoaprindere.

Art. 150
În cazul constatării unor defecţiuni la utilaje şi instalaţii, care pot antrena scurgeri de substanţe combustibile, scurtcircuite sau degajări periculoase de căldură, se iau măsuri imediate de remediere.

SUBSECŢIUNEA 6B: Şlefuire şi polizare mecanică

Art. 151
Se interzice amplasarea atelierelor de şlefuire şi polizare mecanică în atelierul de acoperiri metalice.

Art. 152
(1)În atelierele de pregătire mecanică a suprafeţelor în vederea operaţiunilor de acoperire metalică, toate utilajele şi instalaţiile de polizare şi cele de şlefuire-lustruire prevăzute se prevăd cu instalaţii de desprăfuire.
(2)Aceste instalaţii se dotează cu sisteme de reţinere şi colectare a prafului, asigurându-se curăţarea lor periodică.

Art. 153
(1)Sistemele de desprăfuire uscată, inclusiv conductele de aspiraţie prin care s-au vehiculat scame textile, se curăţă obligatoriu înainte de începerea lucrului; aceleaşi măsuri se aplică şi conductelor de ventilare ale sistemelor de desprăfuire umedă.
(2)Depunerile de praf şi scame din tubulatura de ventilare şi de pe pereţi, curăţate periodic după un grafic întocmit în acest scop, se colectează în recipiente metalice cu capac, care se golesc în spaţii special destinate.

Art. 154
(1)În compartimentele de polizare cu şaibe textile, precum şi în camerele de pregătire a şaibelor textile se interzic fumatul, lucrul cu foc deschis şi funcţionarea oricărui utilaj care poate genera scântei sau temperaturi ridicate.
(2)Este interzisă pregătirea şaibelor textile în compartimentele de polizare, această operaţiune executându-se numai în încăperi izolate, special amenajate şi numai de către personal calificat şi instruit asupra pericolelor de incendiu specifice.

Art. 155
Se interzice lucrul, în acelaşi timp, cu şaibe textile şi şaibe ce produc scântei dacă acestea sunt racordate la acelaşi sistem de desprăfuire.

SUBSECŢIUNEA 6C: Degresarea şi decaparea suprafeţelor metalice

Art. 156
(1)Utilizarea solvenţilor organici inflamabili pentru degresare se admite numai în ateliere mici care utilizează cantităţi reduse (1-2 l de solvenţi).
(2)Se utilizează degresarea în detergenţi sau în băi de tricloretilenă ori percloretilenă rece, cu capace de închidere şi prevăzute cu serpentine de răcire cu apă şi sistem local de aspiraţie.
(3)La degresarea în soluţii alcaline se iau măsuri de împiedicare a aprinderii amestecului exploziv de hidrogen şi oxigen format la suprafaţa băii.
(4)La băile de degresare electrolitică se înlătură spuma formată la suprafaţă pentru a se evita cumularea amestecului exploziv de hidrogen şi oxigen.
(5)Revizia interioară a băilor şi rezervoarelor se execută numai după ce au fost golite şi curăţate prin purjare.

Art. 157
(1)Băile de decapare se prevăd cu instalaţie de ventilare mecanică individuală.
(2)Se admite un ventilator comun doar în cazul unor instalaţii complexe în care se colectează vapori de la aceleaşi tipuri de băi.

SUBSECŢIUNEA 7: Ateliere electrice şi de bobinaj

Art. 158
În ateliere electrice de întreţinere se interzice executarea de improvizaţii la instalaţiile electrice şi nu se folosesc aparate şi receptoare supradimensionate sau necorespunzătoare.

Art. 159
Impregnarea bobinajelor, motoarelor sau transformatoarelor se execută în încăperi separate, bine aerisite, cu instalaţii de forţă şi iluminat corespunzătoare mediului de lucru.

Art. 160
Pentru uscarea bobinajelor, motoarelor sau transformatoarelor nu se utilizează radiatoare ori becuri cu puteri mari care să suprasolicite instalaţia electrică.

Art. 161
În atelierele de bobinaj uscarea se face în cuptoare special amenajate în acest scop, cu încălzire indirectă şi cu asigurarea unei ventilări corespunzătoare.

Art. 162
Ciocanele electrice de lipit utilizate în atelierele de bobinaj, când sunt în stare de funcţionare, se păstrează pe suporturi incombustibile.

Art. 163
În atelierele de bobinaj se interzice lăsarea în funcţiune, nesupravegheate, a aparatelor cu foc deschis folosite pentru încălzirea ciocanelor de lipit.

SUBSECŢIUNEA 8: Ateliere pentru sudarea şi tăierea metalelor

Art. 164
(1)Generatorul/Tubul de acetilenă şi tubul de oxigen aferent care alimentează un singur post de lucru se amplasează într-o boxă din materiale incombustibile prevăzută cu ventilare naturală.
(2)Spaţiile destinate generatorului/staţiilor de acetilenă se marchează cu indicatoare de securitate, conform prevederilor standardelor specifice.
(3)În timpul lucrărilor de sudare este interzisă folosirea hainelor, mănuşilor sau a altor materiale cu urme de grăsimi, uleiuri, benzină, petrol şi altele asemenea.

Art. 165
În cazul sudării oxiacetilenice generatoarele de acetilenă transportabile se instalează în aer liber, în afara încăperii în care se sudează, ferite de razele solare şi de sursele de foc deschis.

Art. 166
În cazuri justificate tehnic se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil cu debit maxim de 3,20 m3/h numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii, montaj sau întreţinere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiţii:
a)generatorul să fie verificat şi să aibă placa de timbru;
b)încărcătura de carbid să nu depăşească 4,00 kg, iar încăperea să aibă un volum minim de 300 m3 şi să fie bine ventilată;
c)utilizarea şi supravegherea generatorului să fie asigurate de personal calificat şi autorizat în acest scop;
d)distanţa de la generator şi butelia de oxigen până la flacăra de sudare sau la orice sursă de căldură cu temperaturi peste 500°C trebuie să fie de minimum 10,00 m, iar între generator şi butelia de oxigen de minimum 5,00 m;
e)utilajele la care se lucrează cu flacără sau care produc scântei în timpul funcţionării se opresc pe toată perioada amplasării generatorului în încăpere.

Art. 167
Se interzice instalarea generatoarelor de acetilenă transportabile în locuri unde există surse de căldură şi foc deschis.

Art. 168
Atelierele de sudare şi tăiere a metalelor se dotează cu dispozitive de aprindere, vase cu apă rece curată pentru răcirea becului arzătorului în caz de supraîncălzire, precum şi cu suporturi cu cârlig pentru agăţarea arzătorului în timpul întreruperii lucrului.

Art. 169
În atelierele de sudare şi tăiere a metalelor se interzic recipiente sau vase care conţin substanţe combustibile ori lichide inflamabile.

Art. 170
Arzătoarele (suflaiurile) de sudare se controlează înainte de începerea şi la terminarea lucrului, pentru ca robinetele de oxigen şi acetilenă să se închidă perfect.

Art. 171
La efectuarea operaţiunilor de sudare de orice fel – autogenă, electrică sau de gaze, se interzic:
a)sudarea conductelor şi aparatelor aflate sub presiune de gaze, lichide şi aer, precum şi a celor sub tensiune electrică;
b)agăţarea arzătorului aprins de butelia cu gaze, generator sau materiale combustibile;
c)demontarea, curăţarea şi asamblarea generatoarelor mobile de acetilenă în ateliere, precum şi folosirea acestora fără filtre şi supape hidraulice de siguranţă umplute cu apă la nivelul corespunzător;
d)dezgheţarea generatorului de acetilenă cu flacără deschisă sau obiecte incandescente;
e)aşezarea cablurilor electrice pentru sudare împreună cu furtunurile şi conductele pentru sudare cu gaze;
f)contactul buteliilor, conductelor şi furtunurilor cu uleiuri, vaselină sau alte grăsimi, precum şi cu mâna sau cu obiecte îmbibate cu aceste substanţe;
g)descărcarea generatorului de acetilenă, precum şi curăţarea furtunurilor în încăperi;
h)reînceperea sudării după întrerupere fără ca în prealabil să se fi aerisit încăperea în care se sudează.

Art. 172
Se interzic deplasarea cu arzătorul aprins în afara zonei de lucru, precum şi urcarea pe scări, schele şi altele asemenea.

Art. 173
(1)La întreruperi ale lucrului care depăşesc 10 minute, se închid robinetele buteliei de oxigen şi ale generatorului de acetilenă sau de la punctele de distribuţie, când alimentarea cu gaze se face de la conducte.
(2)La întreruperea lucrului pe o perioadă mai îndelungată (o noapte sau zi de repaus) se evacuează carbidul din generator.

Art. 174
În cazul şocurilor produse de întoarcerea flăcării se impun următoarele măsuri:
a)se închid imediat robinetele pentru acetilenă şi oxigen;
b)se introduce becul într-un vas cu apă rece curată;
c)se purjează furtunul pentru acetilenă;
d)se desfundă becul cu sârmă din metal moale sau se schimbă;
e)se verifică dacă nivelul apei din supapa de siguranţă este la înălţimea robinetului de control.

Art. 175
Lucrările de sudare la instalaţii, rezervoare, recipiente ori conducte prin care s-au vehiculat sau în care s-au depozitat substanţe combustibile ori vapori inflamabili se execută numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau gaz inert, precum şi izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi numai după obţinerea rezultatelor analizelor de laborator.

Art. 176
(1)În spaţiile unde se sudează, materialele şi substanţele combustibile transportabile se îndepărtează la distanţă de minimum 10,00 m de locul operaţiunii.
(2)Materialele care nu pot fi îndepărtate, precum şi elementele de construcţie combustibile se umezesc cu apă sau se protejează cu panouri incombustibile.
(3)Se verifică şi se iau măsuri ca sursele de aprindere precum scântei, particule incandescente să nu pătrundă, prin deschiderile din pereţi sau prin pardoseală, la materiale combustibile aflate în încăperile alăturate sau la o cotă inferioară.

Art. 177
(1)Periodic şi după terminarea lucrului se verifică dacă nu s-au creat focare de incendiu.
(2)Toate materialele şi elementele care au fost protejate împotriva aprinderii se verifică dacă sunt în stare intactă.

Art. 178
(1)La executarea lucrărilor de sudare şi/sau tăiere oxiacetilenică a pieselor, instalaţiilor şi altora asemenea se curăţă în prealabil urmele de uleiuri, resturile textile precum bumbac, câlţi şi altele asemenea.
(2)În ceea ce priveşte piesele vopsite, acestea se curăţă de vopsea pe o porţiune de minimum 0,10 m în jurul punctelor de lucru.

Art. 179
Lucrările de sudare şi/sau de tăiere oxiacetilenică la instalaţii electrice se execută numai după scoaterea de sub tensiune a acestora şi luarea măsurilor împotriva conectării lor accidentale la reţea.

Art. 180
În atelierele de sudare se interzice executarea concomitentă a lucrărilor de sudare electrică şi de sudare sau tăiere cu flacără oxiacetilenică.

Art. 181
Operaţiile de sudare şi tăiere a metalelor cu aparate şi instalaţii speciale, altele decât cele electrice sau oxiacetilenice, se execută respectându-se atât normele de mai sus, cât şi cele stabilite de producător/furnizor.

Art. 182
(1)Recipientele (buteliile) încărcate cu fluide tehnologice, prevăzute cu inele de cauciuc şi capace de protecţie, se amplasează la cel puţin 1,00 m de corpurile de încălzire ale instalaţiilor de încălzire centrală şi la minimum 10,00 m faţă de sobe sau alte surse de foc deschis, scântei şi altele asemenea, fixate în poziţie verticală în brăţări (coliere) speciale.
(2)Se interzice depozitarea recipientelor/buteliilor în aer liber sub acţiunea directă a razelor solare sau în locuri umede ori cu acţiune corosivă.
(3)Este interzisă utilizarea recipientelor/buteliilor de gaze fără reductoare de presiune.

Art. 183
(1)Reductoarele de presiune se verifică înaintea folosirii, trebuind să fie etanşe.
(2)Se interzice folosirea reductoarelor de presiune dacă:
a)prezintă urme de uleiuri sau alte grăsimi;
b)au garnitura de etanşare defectă;
c)filetul piuliţei olandeze de racordare este defect;
d)manometrele lipsesc sau sunt defecte.
(3)Reductoarele de presiune şi manometrele se întreţin şi se repară numai de persoane autorizate.

Art. 184
(1)Furtunurile de cauciuc se folosesc conform destinaţiei lor, cu respectarea prevederilor standardelor specifice.
(2)Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudură se face etanş, prin coliere metalice strânse bine.
(3)La supapele hidraulice de siguranţă, furtunurile se racordează cât mai strâns, fără a se fixa în coliere.
(4)Controlul etanşeităţii la furtunurile pentru acetilenă se execută obligatoriu folosindu-se numai emulsie de săpun în apă.
(5)Se interzice folosirea furtunurilor murdare de uleiuri sau de alte grăsimi, fisurate ori crăpate.

Art. 185
Conductele de acetilenă şi cele de oxigen se vopsesc şi se marchează în conformitate cu prevederile standardelor specifice.

Art. 186
(1)Curăţarea generatorului de acetilenă de resturile de carbid se execută cu unelte din lemn sau alamă.
(2)Nămolul şi resturile descompuse de carbid se evacuează din încăperi în containere speciale şi se depun în gropi amenajate în locuri fără pericol de incendiu, marcate în conformitate cu prevederile standardelor specifice.
(3)Se interzice cu desăvârşire evacuarea subproduselor menţionate la alin. (2) în conductele de canalizare sau păstrarea lor în încăperi.

Art. 187
(1)Se interzice manevrarea buteliilor de oxigen cu mâini, scule sau echipamente murdare de uleiuri, vaseline şi alte produse grase.
(2)Reductoarele pentru oxigen se utilizează numai la buteliile care conţin acest gaz.

Art. 188
(1)Corpurile agregatelor pentru sudare electrică şi ale transformatoarelor, carcasele tablourilor de distribuţie, mesele pentru sudare, piesele supuse sudării trebuie legate electric la pământ.
(2)Punerea la pământ a instalaţiilor transportabile de sudare electrică se execută înainte de începerea lucrului, iar contactul la locul de fixare trebuie bine realizat.
(3)Se interzice lucrul cu agregate care au cablurile electrice şi cleştele portelectrod defecte sau cu izolaţia deteriorată.
(4)Este interzisă aşezarea cablurilor electrice în locuri umede, lângă sau împreună cu alte conducte ori tubulaturi prin care se transportă gaze combustibile sau oxigen.

Art. 189
Pentru protecţia instalaţiei electrice de sudare împotriva suprasarcinilor şi a scurtcircuitelor trebuie folosite siguranţe fuzibile la intensitatea nominală maximă admisibilă.

Art. 190
Capetele electrozilor în stare caldă se depun în vase metalice sau pe platforme incombustibile.

Art. 191
Pe timpul sudării electrice cu arc deschis, materialele combustibile trebuie protejate pe o distanţă de 10,00 m de locul unde se execută operaţia.

Art. 192
La întreruperea operaţiei de sudare electrică, aparatele se scot de sub tensiune.

SUBSECŢIUNEA 9: Ateliere de tapiţerie

Art. 193
În atelierele de tapiţerie sunt interzise operaţiunile de curăţare a materialelor – stofe, pânză cu produse inflamabile precum benzină, neofalină şi altele asemenea.

Art. 194
Pregătirea materialelor precum lână, vată, păr, burete, zegras şi altele asemenea se execută în încăperi separate, prevăzute cu instalaţii de ventilare.

Art. 195
Materialele textile şi semifabricatele din lemn folosite la executarea decorurilor trebuie ignifugate şi însoţite de buletinul de ignifugare emis în condiţiile legii.

Art. 196
La terminarea programului de lucru, maşinile de cusut electrice se scot de sub tensiune, se curăţă depunerile de praf, de scame şi altele asemenea de pe instalaţiile de iluminat, încălzire, de forţă şi de pe pereţi şi se evacuează deşeurile.

Art. 197
În atelierele de tapiţerie se interzic fumatul şi folosirea focului deschis.

SUBSECŢIUNEA 10: Ateliere de croitorie

Art. 198
(1)Instalaţia de iluminat din ateliere se realizează de tip etanş, asigurându-se înlăturarea zilnică a prafului de pe aceasta.
(2)Prin amplasarea utilajelor specifice în ateliere şi a elementelor de mobilier necesare – mese de croit, de călcat, scaune – trebuie să fie asigurate culoarele de evacuare în caz de incendiu pentru personal.

Art. 199
(1)Maşinile de cusut acţionate electric, prizele, ştecărele şi fişele de conectare se menţin în stare perfectă de funcţionare, nefiind permise niciun fel de improvizaţii.
(2)Totodată, se asigură protejarea cablurilor electrice pentru evitarea deteriorărilor care pot conduce la scurtcircuite şi electrocutări.

Art. 200
La terminarea programului de lucru sau când funcţionarea maşinilor de cusut este întreruptă pentru o perioadă mai mare de timp, acestea se scot de sub tensiune.

Art. 201
Toate deşeurile de materiale precum pânză, stofă, lână, catifea, bumbac, vată, zegras şi altele asemenea, rezultate din activitatea productivă, se strâng în containere speciale şi se evacuează din ateliere la sfârşitul programului de lucru, depozitându-se în locurile special amenajate pentru colectarea lor.

Art. 202
Operaţiile de curăţare a materialelor precum stofă, pânză, draperii şi altele asemenea cu benzină, neofalină şi alte lichide inflamabile se fac în aer liber sau în încăperi separate, ferite de orice sursă de foc, cu ventilaţie normală, naturală ori mecanică, numai la lumina zilei.

Art. 203
(1)Pe durata efectuării operaţiilor de călcat, fiarele electrice de călcat se aşază pe suporturi izolante, iar după folosire se deconectează de la sursa de curent.
(2)Înainte de terminarea programului de lucru, fiarele de călcat şi suporturile respective se lasă să se răcească, apoi se depozitează într-un spaţiu fără pericol de incendiu.

Art. 204
De asemenea, în spaţiile unde se desfăşoară operaţiuni de călcat manual se interzic:
a)utilizarea maşinilor electrice de călcat care prezintă deteriorări ale cablurilor de alimentare cu energie electrică, ştecărelor;
b)păstrarea rufelor în cantităţi mai mari decât cele supuse strict acestei activităţi.

Art. 205
La călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziţie intră fibre sintetice, care nu permit o temperatură ridicată, se utilizează maşini electrice de călcat cu cablurile de alimentare prevăzute cu întreruptoare, spre a se opri curentul electric atunci când se depăşeşte temperatura necesară, sau aparate de călcat cu sistem de reglaj pentru diverse tipuri de materiale.

Art. 206
Se interzice depozitarea materialelor în apropierea sistemelor de încălzire.

Art. 207
Pentru utilajele care în timpul funcţionării produc electricitate statică se verifică legarea la pământ a acestora.

Art. 208
Se asigură curăţarea tubulaturii de evacuare a scamelor de la maşini, acolo unde este prevăzută o asemenea instalaţie, cel puţin o dată pe lună.

Art. 209
Se asigură curăţarea instalaţiilor electrice montate aparent de scamele şi praful rezultate din activitatea productivă cel puţin o dată pe săptămână.

Art. 210
La terminarea schimbului de lucru se evacuează deşeurile rezultate din procesul de producţie în locuri special destinate.

SUBSECŢIUNEA 11: Ateliere de cizmărie

Art. 211
Materialele, adezivii şi vopselele necesare tehnologic se introduc în atelier numai în cantităţile corespunzătoare unei zile de lucru.

Art. 212
Aplicarea adezivilor şi vopselelor necesare în procesul tehnologic se execută numai sub hote prevăzute cu ventilaţie eficientă.

Art. 213
În atelierele de cizmărie se interzic fumatul şi focul deschis.

Art. 214
Încălzirea atelierelor de cizmărie se realizează numai cu mijloace certificate şi corespunzătoare mediului de lucru.

SUBSECŢIUNEA 12: Ateliere de spălătorie-vopsitorie

Art. 215
Spălarea şi vopsirea materialelor textile se execută cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor privind folosirea focului deschis.

Art. 216
Se interzice folosirea substanţelor inflamabile în operaţiunile de spălare/curăţare/vopsire.

Art. 217
Uscarea materialelor textile provenite din operaţiunile de spălare/curăţare/vopsire se execută în atelier numai în cantităţi ce nu depăşesc volumul unei zile de lucru.

Art. 218
Suporturile pentru uscarea materialelor textile se amplasează la minimum 15,00 m de cazan.

Art. 219
(1)Maşinile de spălat şi fiarele de călcat electrice se leagă la pământ.
(2)La folosirea fiarelor de călcat electrice se respectă prevederile art. 203-205.

Art. 220
La maşinile de uscat, presele hidraulice cu încălzire electrică, calandre şi alte utilaje încălzite cu abur sau rezistenţă electrică se verifică faptul ca, după terminarea lucrului, să fie îndepărtate toate produsele textile.

Art. 221
La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate activităţilor de spălătorie-uscătorie şi în călcătorii:
a)se deconectează toate aparatele şi maşinile electrice, utilizate în activităţile desfăşurate în aceste spaţii, de la alimentarea cu energie electrică;
b)se evacuează toate deşeurile şi se face curăţarea locului de muncă;
c)se întrerupe iluminatul artificial, se încuie încăperile şi se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop.

CAPITOLUL III: Mijloace de primă intervenţie şi dotare

Art. 222
(1)Prima intervenţie este asigurată cu stingătoare portative/mobile adecvate riscului de incendiu local, amplasate vizibil, uşor accesibile, de regulă în apropierea căilor de acces/evacuare.
(2)Personalul special desemnat trebuie să fie bine pregătit să utilizeze mijloacele de stingere.

Art. 223
(1)Spaţiile destinate atelierelor de întreţinere şi reparaţii se dotează cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform proiectelor tehnice, prevederilor normelor de dotare şi reglementărilor tehnice de specialitate în vigoare.
(2)Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se menţin permanent în stare de utilizare la parametrii proiectaţi.

Art. 224
Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor utilizate de personalul de pe locurile de muncă şi/sau de forţele de intervenţie se amplasează cu respectarea următoarelor cerinţe:
a)înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care le utilizează;
b)să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Art. 225
(1)Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice.
(2)Pe timpul exploatării se asigură vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor.

Art. 226
Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează şi se dotează construcţiile, instalaţiile tehnologice şi amenajările se întreţin permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare, conform reglementărilor tehnice şi instrucţiunilor tehnice elaborate de producător/furnizor.

Art. 227
(1)Proprietarii construcţiilor în care funcţionează ateliere de întreţinere şi reparaţii trebuie să execute periodic controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care acestea sunt echipate şi dotate, prin personal anume desemnat şi instruit în acest scop, dacă nu se prevede altfel în contractul, convenţia sau alt act juridic similar încheiat între proprietar/locator şi chiriaş/locatar.
(2)Scoaterea din funcţiune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari funcţionării acestora în condiţii de eficienţă este strict interzisă.
(3)Controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, normele specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi în instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi şi/sau de producători/furnizori.

Art. 228
Construcţiile în care funcţionează ateliere de întreţinere şi reparaţii se dotează cu cel puţin un stingător de incendiu portativ la o suprafaţă de 100 m2, dar minimum două stingătoare pe nivel şi nu mai puţin de un stingător pe încăpere.

Art. 229
(1)Pentru stingătoarele portative documentele de referinţă sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, SR EN 3 cu părţile sale, precum şi reglementări tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sau Turciei ori ale statelor membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS), parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(2)Referitor la performanţele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)stingătoarele cu pulbere sunt de capacitate/încărcătură de minimum 6 kg;
b)stingătoarele cu apă pulverizată/spumă sunt de capacitate/încărcătură de minimum 6 l.
(3)Se pot utiliza mai multe stingătoare de capacitate mai mică cu performanţe de stingere echivalente.
(4)Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg (l) documentul de referinţă este SR EN 1866-1, precum şi reglementări tehnice echivalente ale statelor membre ale UE sau Turciei ori ale statelor membre ale AELS, parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(5)Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică stingătoarelor care sunt fabricate şi/sau comercializate legal într-un stat membru al UE sau Turcia ori fabricate legal într-un stat membru al AELS, parte la acordul privind Spaţiul Economic European, în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste ţări.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 230
Activitatea în atelierele şi spaţiile de întreţinere şi reparaţii se organizează astfel încât să nu se îngreuneze ori blocheze evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu.

Art. 231
(1)La terminarea programului de lucru în atelierele şi spaţiile de întreţinere şi reparaţii se deconectează aparatele/sistemele de încălzire/ventilare/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a aparatelor şi instalaţiilor a căror funcţionare nu este necesară.
(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) instalaţiile pentru iluminatul de siguranţă şi cele care alimentează sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor.

Art. 232
În atelierele şi spaţiile de reparaţii şi întreţinere se interzice accesul cu substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii ori explozii.

Art. 233
Zilnic, după terminarea activităţilor, se execută o verificare amănunţită a instalaţiilor utilitare şi se îndepărtează deşeurile.

Art. 234
În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:
a)evacuarea tuturor utilizatorilor clădirii, precum şi a bunurilor importante adăpostite, în ordinea valorii;
b)anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
c)stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie.

Art. 235
Pentru alte categorii de ateliere şi spaţii de reparaţii şi întreţinere care nu sunt menţionate, se aplică prevederile prezentelor dispoziţii generale, prin asimilare.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 28 septembrie 2010

Forma sintetică la data 20-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Stanila Florian / Nemo Express
“Prin colaborarea cu echipa AVALIA , un partener serios care supraveghează atent implementarea si menținerea tuturor normelor legale de securitate, am asigurat climatul sanatos al activitatii noastre.”
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER!

Rămâi la curent cu cele mai importante ştiri, noutăţi şi hotărâri din domeniul securităţii muncii.