• Legislație

HOTĂRÂRE nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
(1)Prezenta hotărâre are ca obiectiv stabilirea măsurilor pentru protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile care decurg sau este posibil să decurgă din expunerea la azbest în timpul desfăşurării muncii, inclusiv prevenirea acestor riscuri.
(2)Prezenta hotărâre stabileşte valorile limită şi alte dispoziţii specifice.

Art. 2
Prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia alte prevederi care asigură lucrătorilor o protecţie mai mare, în special cele referitoare la înlocuirea azbestului cu produse mai puţin periculoase.

Art. 3
În sensul prezentei hotărâri, termenul azbest desemnează următorii silicaţi fibroşi:
a)actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4*);
b)grunerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5*);
c)antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5*);
d)crizotil CAS nr. 12001-29-5*);
e)crocidolit CAS nr. 12001-28-4*);
f)tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6*).
________
*) Numărul din registrul Chemical Abstract Service (CAS).

Art. 4
Prezenta hotărâre se aplică activităţilor în care lucrătorii sunt expuşi sau sunt susceptibili de a fi expuşi, în timpul desfăşurării activităţii, la pulberea degajată din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest.

Art. 5
Angajatorii trebuie să ia măsuri pentru ca nici un lucrător să nu fie expus la o concentraţie de azbest în suspensie în aer mai mare de 0,1 fibre/cm3, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA).

Art. 6
Se interzic aplicarea azbestului prin procedee de pulverizare (sprayere), precum şi activităţile care implică utilizarea unor materiale izolante sau fonoizolante de joasă densitate (< 1g/cm3) cu conţinut de azbest.

Art. 7
*) n.n. – art. 7 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 (vezi art. 47)
(1)Fără a aduce prejudicii aplicării altor dispoziţii privind comercializarea şi folosirea azbestului, se interzic activităţile care expun lucrătorii la fibre de azbest în timpul:
a)extracţiei azbestului;
b)fabricării şi prelucrării produselor din azbest;
c)fabricării şi prelucrării produselor cu conţinut de azbest adăugat în mod deliberat.
(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile de tratare şi eliminare a produselor provenite din demolarea şi îndepărtarea azbestului.

CAPITOLUL II: Evaluarea riscurilor

Art. 8
Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte risc de expunere la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest, angajatorul trebuie să dispună efectuarea evaluării şi monitorizării acestui risc, astfel încât să se determine natura expunerii – varietatea mineralogică, dimensiunea fibrelor – şi gradul de expunere a lucrătorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu conţinut de azbest.

Art. 9
(1) Dacă din rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 8 rezultă în mod clar că limita expunerii la azbest nu va fi depăşită în aerul din zona de activitate, prevederile art. 11-15 şi ale art. 39-44 nu vor fi aplicate, în cazul în care procesul de muncă implică:
a)activităţi de întreţinere de scurtă durată şi discontinue, în care se manipulează numai materiale nefriabile;
b)îndepărtarea fără deteriorare a unor materiale nedegradate în care fibrele de azbest sunt legate strâns într-o matrice;
c)încapsularea sau acoperirea cu înveliş protector a unor materiale cu conţinut de azbest care se află în stare bună;
d)monitorizarea şi controlul aerului, pecum şi prelevarea de eşantioane pentru a se determina dacă un anumit material conţine azbest.

Art. 10
Evaluarea prevăzută la art. 8 trebuie să facă obiectul consultării cu lucrătorii şi/sau cu reprezentanţii lor din întreprindere ori din unitate şi trebuie revizuită atunci când există motive pentru a se crede că este incorectă sau intervine o modificare materială în procesul de muncă.

CAPITOLUL III: Notificarea

Art. 11
(1)Activităţile prevăzute la art. 4 trebuie să facă obiectul unui sistem de notificare coordonat de Inspecţia Muncii şi de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(2)Situaţiile prevăzute la art. 9 fac excepţie de la prevederile alin. (1).

Art. 12
Înainte de începerea lucrărilor, angajatorul trebuie să transmită o notificare inspectoratului teritorial de muncă.

Art. 13
Notificarea prevăzută la art. 12 trebuie să conţină cel puţin:
a)o descriere succintă a amplasamentului şantierului;
b)o descriere succintă a tipului şi a cantităţilor de azbest utilizate sau manipulate;
c)o descriere succintă a activităţilor şi a procedeelor aplicate;
d)numărul de lucrători implicaţi;
e)data de începere a lucrărilor şi durata activităţii;
f)o descriere succintă a măsurilor luate pentru a se limita expunerea lucrătorilor la azbest.

Art. 14
Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în întreprindere/unitate trebuie să aibă acces la documentul de notificare referitor la întreprinderea/unitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 15
Angajatorul trebuie să transmită o nouă notificare ori de câte ori o modificare a condiţiilor de muncă este susceptibilă să conducă la o creştere semnificativă a expunerii la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest.

CAPITOLUL IV: Reducerea expunerii lucrătorilor la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest

Art. 16
(1)Pentru toate activităţile prevăzute la art. 4, expunerea lucrătorilor la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest, la locul de muncă, trebuie redusă la minim şi, în orice caz, sub valoarea limită prevăzută la art. 5, în special prin luarea următoarelor măsuri:
a)numărul lucrătorilor expuşi sau care pot fi expuşi la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest trebuie să fie cât mai mic posibil;
b)procesele de muncă trebuie concepute astfel încât să nu producă pulbere de azbest sau, dacă acest lucru se dovedeşte imposibil, să nu se producă degajare de pulbere de azbest în aer;
c)toate construcţiile şi echipamentele implicate în tratarea azbestului trebuie să poată fi curăţate şi întreţinute cu regularitate şi eficacitate;
d)azbestul sau materialele care degajă pulbere de azbest sau conţin azbest trebuie depozitate şi transportate în ambalaje etanşe adecvate;
e)deşeurile trebuie colectate şi îndepărtate de la locul de muncă în cel mai scurt timp posibil, în ambalaje etanşe adecvate, prevăzute cu etichete care să indice că acestea conţin azbest.
(2)Măsura prevăzută la alin. (1) lit. e) nu se aplică activităţilor miniere.
(3)Deşeurile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie tratate ulterior, în conformitate cu prevederile legale referitoare la deşeurile periculoase.

CAPITOLUL V: Măsurarea concentraţiei de fibre de azbest în aer

Art. 17
În funcţie de rezultatele evaluării iniţiale a riscului şi pentru a asigura respectarea valorii limită prevăzute la art. 5, angajatorul trebuie să asigure efectuarea cu regularitate a măsurătorilor concentraţiei de fibre de azbest în aer la locul de muncă.

Art. 18
Prelevarea probelor trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală a lucrătorului la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest.

Art. 19
Prelevarea probelor se realizează după consultarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor din întreprindere.

Art. 20
Prelevarea probelor trebuie să se realizeze numai de către personalul având calificarea necesară. Probele prelevate trebuie să fie ulterior analizate, în conformitate cu art. 22, în laboratoare abilitate de Ministerul Sănătăţii, dotate cu echipamente de numărare a fibrelor.

Art. 21
Durata prelevării probelor trebuie să fie astfel încât să se poată stabili expunerea reprezentativă pentru o perioadă de referinţă de 8 ore, respectiv un schimb de muncă, prin măsurări sau prin calculul mediei ponderate cu timpul.

Art. 22
Numărarea fibrelor trebuie să se realizeze, de preferinţă, cu microscop cu contrast de fază PCM, în conformitate cu metoda recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în 1997, respectiv „Determinarea concentraţiei fibrelor în suspensie în aer. Metodă recomandată: microscopia optică în contrast de fază, măsurare pe membrană filtrantă. ISBN 92-4-154496-1”, sau cu orice altă metodă cu rezultate echivalente.

Art. 23
În scopul măsurării concentraţiei de azbest în aer, prevăzută la art. 17, se iau în considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, lăţimea mai mică de 3 micrometri şi raportul lungime/lăţime mai mare de 3:1.

CAPITOLUL VI: Reducerea sau evitarea riscurilor

Art. 24
(1)Atunci când se depăşeşte valoarea limită prevăzută la art. 5, angajatorul trebuie să ia măsuri pentru identificarea cauzelor acestei depăşiri şi măsuri adecvate pentru remedierea situaţiei, în cel mai scurt timp posibil.
(2)Este interzisă continuarea lucrului în zona afectată potrivit alin. (1) până la luarea măsurilor adecvate pentru protecţia lucrătorilor.

Art. 25
Pentru a se verifica eficienţa măsurilor prevăzute la art. 24, angajatorul va dispune imediat efectuarea unei noi determinări a concentraţiei de azbest în aer.

Art. 26
(1)Dacă expunerea nu poate fi redusă prin alte mijloace şi respectarea valorii limită impune utilizarea echipamentului individual de protecţie respiratorie pentru fiecare lucrător, purtarea acestuia nu are caracter permanent, iar durata sa de utilizare trebuie să se limiteze la minimul strict necesar.
(2)În timpul activităţilor care necesită purtarea unui echipament individual de protecţie respiratorie, trebuie să se prevadă pauze de lucru, în funcţie de condiţiile fizice şi climatologice, în acord cu lucrătorii şi/sau cu reprezentanţii acestora.

Art. 27
(1)Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de întreţinere, angajatorii trebuie să ia toate măsurile adecvate de securitate şi sănătate în muncă.
(2)Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii, atunci când este necesar, au obligaţia să solicite informaţii de la proprietarii construcţiilor, pentru a identifica materialele despre care se presupune că ar putea conţine azbest.
(3)Dacă există cea mai mică îndoială privind prezenţa azbestului într-un material sau într-o construcţie, trebuie să se respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 28
În cazul anumitor activităţi, cum ar fi lucrările de demolare, îndepărtate a azbestului, de reparare şi întreţinere, pentru care se estimează că, în pofida utilizării măsurilor tehnice preventive de limitare a conţinutului de azbest în aer, valoarea limită prevăzută la art. 5 va fi depăşită, angajatorul trebuie să stabilească următoarele măsuri pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor pe durata acestor activităţi:
a)dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie respiratorie adecvat şi cu alte echipamente individuale de protecţie;
b)montarea panourilor de avertizare pentru a indica că se estimează depăşirea valorii limită prevăzute la art. 5;
c)împiedicarea răspândirii pulberii de azbest sau de materiale cu conţinut de azbest în afara construcţiei sau a zonei de lucru.

Art. 29
Lucrătorii au obligaţia să utilizeze echipamentele prevăzute la art. 28 lit. a).

Art. 30
Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori din unitate trebuie să fie consultaţi asupra măsurilor prevăzute la art. 28, înainte ca activităţile respective să se desfăşoare.

Art. 31
(1)Angajatorul trebuie să stabilească un plan de lucru înaintea începerii lucrărilor de demolare ori de îndepărtare a azbestului şi/sau a materialelor cu conţinut de azbest din clădiri, structuri, aparate, instalaţii şi vapoare.
(2)Planul prevăzut la alin. (1) trebuie să prevadă următoarele măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă:
a)eliminarea azbestului şi/sau a materialelor cu conţinut de azbest înainte de aplicarea tehnicilor de demolare, cu excepţia cazului în care această eliminare ar avea un risc mai mare pentru lucrători decât dacă azbestul şi/sau materialele cu conţinut de azbest ar fi lăsate acolo unde se află;
b)asigurarea, dacă este necesar, a echipamentului individual de protecţie prevăzut la art. 28 lit. a);
c)verificarea absenţei riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de muncă, după terminarea lucrărilor de îndepărtare a azbestului sau de demolare.
(3)Planul de lucru trebuie să cuprindă informaţii privind:
a)natura şi durata probabilă a lucrărilor;
b)locul unde se efectuează lucrările;
c)metodele aplicate atunci când lucrările presupun manipularea azbestului sau a materialelor cu conţinut de azbest;
d)caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protecţia şi decontaminarea celor care efectuează lucrările;
e)metodele aplicate pentru protecţia altor persoane prezente la locul unde se efectuează lucrările sau în apropierea acestora.
(4)La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă şi a autorităţii de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, angajatorul trebuie să transmită planul prevăzut la alin. (1) înainte de începerea lucrărilor.

Art. 32
(1)Angajatorii au obligaţia să asigure o instruire adecvată pentru toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi la pulbere care conţine azbest.
(2)Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie efectuată periodic.
(3)Toate cheltuielile necesare efectuării instruirii prevăzute la alin. (1) se suportă de către angajator.
(4)Conţinutul instruirii trebuie să fie uşor de înţeles pentru lucrători şi trebuie să le permită acestora să dobândească pregătirea şi să-şi însuşească cunoştinţele necesare în materie de prevenire şi de securitate, în special în ceea ce priveşte:
a)proprietăţile azbestului şi efectele lui asupra sănătăţii, inclusiv efectul sinergie al fumatului;
b)tipurile de produse şi materiale care pot conţine azbest;
c)operaţiile care pot conduce la expunerea la azbest şi importanţa controalelor preventive pentru reducerea la minim a expunerii;
d)practicile profesionale sigure, controalele şi echipamentele de protecţie;
e)rolul adecvat, alegerea, selectarea, limitările şi utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de respiraţie;
f)procedurile de urgenţă;
g)procedurile de decontaminare;
h)eliminarea deşeurilor;
i)cerinţele în materie de supraveghere medicală.

Art. 33
(1)Înainte de a executa lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului, întreprinderile trebuie să facă dovada capacităţii lor în acest domeniu.
(2)Dovada se face potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 34
Pentru locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile prevăzute la art. 4 şi 9, angajatorul trebuie să ia măsurile adecvate pentru ca acestea:
a)să fie clar delimitate şi marcate cu semne de avertizare;
b)să fie accesibile numai lucrătorilor care au sarcini de muncă în aceste zone;
c)să constituie zone în care fumatul este interzis.

Art. 35
Pentru toate activităţile prevăzute la art. 4 şi 9, angajatorul trebuie să ia măsuri adecvate pentru a amenaja:
a)zone în care lucrătorii să mănânce şi să bea, fără a exista riscul contaminării cu pulbere de azbest;
b)instalaţii sanitare adecvate, inclusiv duşuri în cazul în care se efectuează operaţii în care se degajă pulbere de azbest.

Art. 36
(1)Pentru toate activităţile prevăzute la art. 4, cu excepţia celor prevăzute la art. 9, angajatorul trebuie să asigure lucrătorilor îmbrăcăminte de lucru şi/sau echipament individual de protecţie adecvat.
(2)Angajatorul trebuie să asigure ca îmbrăcămintea de lucru şi/sau echipamentul individual de protecţie, prevăzute la alin. (1), în niciun caz să nu fie scoase în afara întreprinderii.
(3)Este permisă spălarea îmbrăcămintei de lucru şi/sau a echipamentului individual de protecţie, prevăzute la alin. (1), în spălătorii dotate pentru acest tip de operaţii, situate în afara întreprinderii, numai dacă în întreprinderea respectivă nu se poate efectua curăţarea.
(4)În situaţia prevăzută la alin. (3), îmbrăcămintea de lucru şi/sau echipamentele individuale de protecţie trebuie transportate în containere închise.
(5)Angajatorul trebuie să asigure vestiare separate pentru echipamentele individuale de protecţie şi/sau îmbrăcămintea de lucru, prevăzute la alin. (1), şi pentru îmbrăcămintea personală.
(6)Angajatorul trebuie să asigure ca echipamentele individuale de protecţie prevăzute la alin. (1) să fie plasate într-un loc bine definit şi să fie verificate şi curăţate după fiecare utilizare.
(7)Angajatorul trebuie să ia măsurile adecvate pentru repararea sau înlocuirea, înainte de reutilizare, a echipamentelor prevăzute la alin. (1) care sunt defecte.

Art. 37
Costul măsurilor luate în aplicarea prevederilor art. 34, 35 şi 36 nu se suportă de către lucrători.

CAPITOLUL VII: Informarea lucrătorilor

Art. 38
(1)În cazul oricărei activităţi prevăzute la art. 4, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori din unitate să primească toate informaţiile adecvate referitoare la:
a)riscurile potenţiale pentru sănătate datorate expunerii la pulberea provenită din azbest şi/sau din materiale cu conţinut de azbest;
b)existenţa valorilor limită de expunere reglementate şi necesitatea supravegherii atmosferei;
c)măsurile de igienă, inclusiv necesitatea de a se abţine de la fumat;
d)măsurile preventive care trebuie luate la purtarea echipamentelor individuale de protecţie;
e)măsurile preventive speciale destinate minimizării expunerii la azbest.
(2)Angajatorul ia măsuri, în afara celor prevăzute la alin. (1) şi sub rezerva art. 9, pentru ca:
a)lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori din unitate să aibă acces la rezultatele determinărilor conţinutului de azbest în aer şi să primească explicaţii referitoare la semnificaţia acestor rezultate;
b)lucrătorii implicaţi şi reprezentanţii lor în cadrul întreprinderii sau al unităţii să fie informaţi, cât mai curând posibil, dacă rezultatele depăşesc valoarea limită stabilită la art. 5, despre aceste depăşiri şi cauzele lor şi să fie consultaţi cu privire la măsurile care trebuie să fie luate sau, în situaţii de urgenţă, să fie informaţi cu privire la măsurile adoptate.

CAPITOLUL VIII: Supravegherea sănătăţii

Art. 39
(1)Angajatorul asigură, sub rezerva art. 9, evaluarea stării de sănătate pentru fiecare lucrător înaintea expunerii la pulberi de azbest şi/sau de materiale cu conţinut de azbest.
(2)Evaluarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă un examen specific al aparatului respirator, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3)O nouă evaluare a stării de sănătate, pentru fiecare lucrător, trebuie să se realizeze cel puţin o dată la fiecare 3 ani, pe toată perioada în care are loc expunerea.
(4)Medicul de medicină a muncii trebuie să întocmească un dosar medical pentru fiecare lucrător, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 40
(1)În urma supravegherii medicale prevăzute la art. 39, medicul de medicină a muncii trebuie să recomande angajatorului sau să determine eventualele măsuri individuale de protecţie ori de prevenire care trebuie luate.
(2)Măsurile prevăzute la alin. (1) pot include, dacă este cazul, retragerea lucrătorului afectat de la orice expunere la pulberile provenite din azbest şi/sau din materiale cu conţinut de azbest.

Art. 41
(1)Medicul de medicină a muncii trebuie să furnizeze lucrătorilor vizaţi informaţii şi recomandări cu privire la evaluarea stării lor de sănătate la care pot fi supuşi după încetarea expunerii la azbest şi/sau la materiale cu conţinut de azbest.
(2)Medicul de medicină a muncii care răspunde de supravegherea medicală a lucrătorilor poate recomanda continuarea supravegherii medicale după încetarea expunerii, pe durata pe care o consideră necesară pentru a proteja sănătatea persoanei în cauză.
(3)Continuarea supravegherii sănătăţii prevăzută la alin. (2) se face potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 42
Lucrătorul expus sau angajatorul poate solicita revizuirea evaluărilor stării de sănătate prevăzute la art. 41 alin. (2), potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 43
(1)Angajatorul ţine evidenţa lucrătorilor desemnaţi să efectueze activităţile prevăzute la art. 4 într-un registru în care trebuie să indice natura şi durata activităţii acestora, precum şi a expunerii la care aceştia sunt supuşi, sub rezerva art. 9.
(2)Medicul de medicină a muncii responsabil cu supravegherea stării de sănătate are acces la registrul prevăzut la alin. (1).
(3)Fiecare lucrător interesat poate avea acces la propriile lui rezultate conţinute în registrul prevăzut la alin. (1).
(4)Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori din unitate pot avea acces la informaţiile colective anonime cuprinse în registrul prevăzut la alin. (1).

Art. 44
(1)Registrul prevăzut la art. 43 alin. (1) şi dosarele medicale individuale prevăzute la art. 39 trebuie păstrate cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii, potrivit reglementărilor în vigoare.
(2)În cazul în care întreprinderea îşi încetează activitatea, angajatorul trebuie să predea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti documentele prevăzute la alin. (1), potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 45
(1)Registrul operativ naţional al bolilor profesionale declarate ca urmare a expunerii la azbest, inclusiv azbestoza şi mezoteliomul, este constituit la nivelul Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din Institutul de Sănătate Publică Bucureşti.
(2)Raportarea bolilor profesionale prevăzută la alin. (1) se face potrivit anexei nr. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

CAPITOLUL IX: Sancţiuni

Art. 46
(1)Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
(1.1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 12 şi ale art. 36 alin. (2), (3), (4), (5), (6) şi (7).
(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii şi de către inspectorii de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii.

CAPITOLUL X: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 47
(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006, cu excepţia art. 7 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. 48
Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 83/477/CEE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, împreună cu toate modificările sale, respectiv Directiva 91/382/CEE, publicată în JOCE nr. L 206/1991, Directiva 98/24/CE, publicată în JOCE nr. L 131/1998, şi Directiva 2003/18/CE, publicată în JOCE nr. L 97/2003.
-****-
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei şi comerţului,

Codruţ Ioan Şereş

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

ANEXĂ: RECOMANDĂRI PRACTICE pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuşi la pulbere provenind din azbest sau din materiale un conţinut de azbest
1.Conform stadiului actual al cunoştinţelor, expunerea la fibre de azbest poate să provoace următoarele afecţiuni:
– azbestoză;
– mezoteliom;
– cancer pulmonar;
– cancer gastrointestinal.
2.Medicul de medicină a muncii sau medicul cu competenţă în medicină de întreprindere, responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi la azbest, trebuie să cunoască condiţiile sau circumstanţele în care fiecare lucrător a fost expus.
3.Examinarea sănătăţii lucrătorilor expuşi la azbest trebuie să cuprindă:
3.1.examenul medical la angajare, care să cuprindă cel puţin următoarele:
a)întocmirea dosarului medical individual;
b)anamneză profesională;
c)examenul clinic general şi pe aparate (în special aparatul respirator);
d)teste ale funcţiei respiratorii (spirometrie şi curbă debit-volum);
e)radiografie pulmonară standard;
3.2.examenul medical periodic anual, care să cuprindă cel puţin următoarele:
a)examen clinic general pe aparate (în special aparatul respirator);
b)teste ale funcţiei respiratorii (spirometrie şi curbă debit-volum);
c)determinarea de corpi azbestozici în spută;
3.3.examinări suplimentare (examen citologic al sputei, radiografie pulmonară standard, tomodensitometrie, altele, conform celor mai recente cunoştinţe în materie de medicină a muncii) pentru grupurile de angajaţi cu risc crescut, la recomandarea medicului de medicină a muncii.
4.Medicul de medicină a muncii sau medicul cu competenţă în medicină de întreprindere, care răspunde de supravegherea sănătăţii, trebuie să hotărască cu privire la examinări suplimentare, cum ar fi testele citologice ale sputei, radiografia toracică sau tomodensitometria, pe baza celor mai recente cunoştinţe în materie de medicină a muncii.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 64 din data de 24 ianuarie 2006

Forma sintetică la data 04-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Stanila Florian / Nemo Express
“Prin colaborarea cu echipa AVALIA , un partener serios care supraveghează atent implementarea si menținerea tuturor normelor legale de securitate, am asigurat climatul sanatos al activitatii noastre.”
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER!

Rămâi la curent cu cele mai importante ştiri, noutăţi şi hotărâri din domeniul securităţii muncii.