• Legislație

ORDIN nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificările ulterioare.
Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

ANEXĂ: DISPOZIŢII GENERALE de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri

CAPITOLUL I: Scopul şi domeniul de aplicare

Art. 1
(1)Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri, denumite în continuare dispoziţii generale, au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice, protecţia utilizatorilor, a forţelor care acţionează la intervenţie, a bunurilor şi a mediului împotriva efectelor incendiilor.
(2)Dispoziţiile generale se aplică tuturor spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri de pe teritoriul României, indiferent de forma de proprietate, pe întreaga perioadă de exploatare.
(3)Prin perioadă de exploatare se înţelege şi perioada în care activitatea normală este întreruptă, cum ar fi noaptea, zilele nelucrătoare, zilele de sărbători legale sau altele asemenea.

Art. 2
(1)Prin spaţii şi construcţii pentru birouri se înţelege orice clădire destinată activităţilor de birou, inclusiv spaţiile de depozitare şi administrative aferente acestora.
(2)Spaţiile şi construcţiile pentru birouri care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale se clasifică, din punct de vedere constructiv, în:
a)construcţii independente pentru birouri;
b)spaţii pentru birouri înglobate în alte construcţii.
(3)Construcţiile pentru birouri se clasifică, după regimul de înălţime, în clădiri normale/obişnuite, clădiri înalte şi clădiri foarte înalte, în conformitate cu reglementările tehnice specifice.

Art. 3
Prezentele dispoziţii generale se completează cu prevederile specifice din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi cu reglementările tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării construcţiilor şi instalaţiilor în toate spaţiile pentru birouri.

CAPITOLUL II: Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

Art. 4
Spaţiile şi construcţiile pentru birouri sunt reprezentate de proprietar, de conducătorul instituţiei/ operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în aceste clădiri sau de persoana desemnată de aceştia, denumită în continuare administrator, ori de persoana care le utilizează în baza unui contract, a unei convenţii sau a unui act juridic similar încheiat în acest sens, denumită în continuare locatar.

Art. 5
(1)În spaţiile şi construcţiile pentru birouri, atribuţiile în domeniul apărării împotriva incendiilor pot fi exercitate de:
a)cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b)personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, în cazul în care este constituit şi funcţionează un astfel de serviciu;
c)persoana/persoanele care îndeplineşte/îndeplinesc prin cumul atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
d)persoana fizică sau persoana juridică autorizată pentru desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, conform legii, pe bază de contract;
e)administrator, pentru spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea mai puţin de 10 angajaţi.
(2)Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) lit. a)- d) pot fi îndeplinite de persoanele care fac dovada atestării obţinute în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor, corespunzătoare atribuţiilor pe care urmează să le îndeplinească, sau de persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) – părţi ale înţelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obţinut recunoaşterea calificării pentru exercitarea ocupaţiilor respective.

Art. 6
(1)Utilizatorii spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri pot fi:
a)personalul angajat;
b)personalul care desfăşoară activităţi de prestări servicii/de întreţinere;
c)personalul colaborator;
d)clienţii.
(2)Prin client se înţelege acea persoană care se află la un moment dat în spaţiul sau construcţia pentru birouri.

Art. 7
În cazul spaţiilor pentru birouri înglobate în alte construcţii organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor reprezintă obligaţia:
a)proprietarului, conducătorului instituţiei/operatorului economic sau administratorului, pentru spaţiile comune;
b)locatarilor, pentru spaţiile închiriate, dacă nu se prevede altfel prin contractul, convenţia sau alt act juridic similar încheiat între părţi.

Art. 8
Obligaţiile pentru apărarea împotriva incendiilor revin, potrivit legii, proprietarului, conducătorului instituţiei/ operatorului economic sau administratorului, după caz.

Art. 9
(1)Atribuţiile personalului prevăzut la art. 5 se detaliază astfel încât să permită, dacă este cazul, identificarea obligaţiilor legale delegate de proprietar sau conducătorul instituţiei/operatorului economic.
(2)Atribuţiile în domeniul apărării împotriva incendiilor care revin personalului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a)- d) se stabilesc în fişele posturilor.

Art. 10
Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor, emise de proprietar, conducătorul instituţiei/ operatorului economic sau administrator, sunt:
a)dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;
b)dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
c)instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi atribuţiile salariaţilor la locurile de muncă;
d)dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
e)dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
f)dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă, după caz;
g)regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice, după caz;
h)convenţiile/contractele cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor, în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;
i)dispoziţia privind modul de gestionare a deşeurilor din materiale combustibile.

Art. 11
Măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor în spaţiile şi construcţiile pentru birouri se stabilesc în funcţie de următoarele:
a)identificarea şi combaterea surselor specifice de aprindere;
b)categoriile de materiale şi modul de gestionare a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde;
c)dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
d)activităţile desfăşurate de utilizatori.

Art. 12
(1)Intervenţia la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile din Normele generale de apărare împotriva incendiilor.
(2)Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute în cazul intervenţiei la locul de muncă, nominalizarea personalului se face pentru fiecare schimb de lucru, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sărbători legale.
(3)Prin loc de muncă se înţelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în spaţiile şi construcţiile pentru birouri, inclusiv orice alt loc din aria acestora la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii profesionale.
(4)Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară activitatea mai multe persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de muncă se delimitează conform contractului, convenţiei sau actului juridic similar, încheiat între părţi.

Art. 13
Planurile de protecţie împotriva incendiilor la spaţiile şi construcţiile pentru birouri sunt:
a)planul de evacuare a persoanelor;
b)planul de intervenţie;
c)planul de depozitare şi de evacuare a materialelor care, conform legii, sunt considerate periculoase, după caz.

Art. 14
(1)Planurile de evacuare a persoanelor se întocmesc şi se afişează conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
(2)Pentru spaţiile pentru birouri înglobate în alte construcţii, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului şi se afişează de către proprietar, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administrator.

Art. 15
(1)Planurile de intervenţie se întocmesc în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
(2)Proprietarul, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul asigură întocmirea planurilor de intervenţie pentru construcţiile în care sunt înglobate spaţii pentru birouri şi comunică părţilor interesate măsurile şi obligaţiile ce le revin.
(3)Pentru construcţiile care au 2 sau mai mulţi proprietari sau în care se găsesc mai multe/mulţi instituţii/operatori economici, cel care deţine partea dominantă este integrator al tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului.
(4)Modelul structurii-cadru a planului de intervenţie este prezentat în anexa la Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

Art. 16
Planurile de depozitare şi evacuare se întocmesc şi se afişează conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Art. 17
Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de modificările condiţiilor care au stat la baza întocmirii lor, precum şi de modificările legislative, constructive, de personal şi altele asemenea.

Art. 18
Personalul prevăzut la art. 5 are următoarele obligaţii principale:
a)îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor şi informează proprietarul, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul asupra deficienţelor constatate;
b)participă la controlul pe linia apărării împotriva incendiilor desfăşurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti;
c)identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de obiective;
d)asigură tematica şi desfăşurarea activităţii de instruire periodică în domeniul situaţiilor de urgenţă, în limita competenţelor deţinute, a salariaţilor şi a personalului cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
e)participă, în limita atribuţiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
f)asigură întocmirea, completarea şi reactualizarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verifică periodic nivelul de cunoaştere a acestora de către personal;
g)informează operativ proprietarul sau conducătorul instituţiei/operatorului economic privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de soluţionare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;
h)participă, cu aprobarea proprietarului, conducătorului instituţiei/operatorului economic sau administratorului, la acţiuni pe tema apărării împotriva incendiilor, precum cursuri, instructaje, analize organizate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sau de alte organe împuternicite prin lege şi propune organizarea unor astfel de acţiuni;
i)participă la evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor, efectuat de proprietar, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administrator şi propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de apărare împotriva incendiilor şi pentru menţinerea funcţionalităţii celor existente;
j)verifică existenţa, modul de amplasare şi starea fizică a indicatoarelor de securitate;
k)asigură funcţionarea corespunzătoare a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi a mijloacelor de semnalizare, conform reglementărilor tehnice specifice;
l)se asigură că verificarea, întreţinerea şi/sau repararea mijloacelor tehnice cu rol de protecţie la foc se realizează numai de către personal calificat;
m)verifică periodic, cel puţin anual, ca în spaţiile şi construcţiile pentru birouri, cantităţile de materiale şi substanţe combustibile utilizate să nu conducă la depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare.

Art. 19
Personalul angajat şi personalul colaborator are următoarele atribuţii principale:
a)să respecte Normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziţii generale, măsurile şi regulile specifice stabilite în cadrul persoanei juridice la care este angajat;
b)să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea spaţiului în care este angajat;
c)să participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea personalului în condiţii de siguranţă;
d)să intervină, conform organizării specifice locului de muncă, pentru stingerea oricărui incendiu, utilizând mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare.

Art. 20
Personalul care desfăşoară activităţi de prestări servicii de întreţinere are următoarele obligaţii:
a)să respecte instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
b)să intervină, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare;
c)prin activităţile desfăşurate, să nu afecteze buna funcţionare a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalaţiilor şi altora asemenea, destinate apărării împotriva incendiilor din dotarea spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri;
d)să aducă la cunoştinţa proprietarului, conducătorului instituţiei/operatorului economic sau administratorului, după caz, orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.

Art. 21
Clientul are următoarele obligaţii principale:
a)să respecte instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă sub orice formă de către proprietar, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administrator;
b)prin modul de comportare să nu afecteze buna funcţionare a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalaţiilor şi altora asemenea, destinate apărării împotriva incendiilor din dotarea spaţiilor/clădirilor;
c)să respecte toate mesajele transmise în caz de incendiu.

Art. 22
(1)Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor proprii spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri reprezintă setul de reguli şi măsuri care definesc concret activităţile ce se desfăşoară în domeniul apărării împotriva incendiilor.
(2)Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează şi se păstrează de personalul prevăzut la art. 5 şi se aprobă de proprietar, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administrator.
(3)La întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se vor avea în vedere următoarele cerinţe minimale:
a)specificul activităţilor care se desfăşoară în spaţiile şi construcţiile respective pentru birouri;
b)categoria de utilizatori care trebuie să le cunoască şi să le aplice;
c)includerea regulilor de prevenire a incendiilor şi enumerarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea construcţiilor;
d)modalităţile practice de evacuare a utilizatorilor;
e)dotarea cu mijloace de intervenţie adecvate pentru stingerea incendiului, necesare personalului de intervenţie propriu şi extern.
(4)Extrase din instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederi specifice, se afişează la fiecare loc de muncă prin grija personalului prevăzut la art. 5.
(5)Extrase din instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru clienţi se afişează în locuri vizibile prin grija personalului prevăzut la art. 5.

Art. 23
(1)Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează, în toate cazurile, cu informaţiile din planurile de intervenţie.
(2)Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de modificările condiţiilor care au stat la baza întocmirii lor, precum şi de modificările legislative, constructive, de personal şi altele asemenea.
(3)Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrise data întocmirii/reviziei şi data aprobării.

Art. 24
Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri se execută de personalul prevăzut la art. 5 şi se finalizează prin elaborarea unui document scris în care se consemnează cel puţin:
a)construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control;
b)constatările rezultate din teren;
c)propunerile de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii.

CAPITOLUL III: Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor

SECŢIUNEA 1: Reguli generale de apărare împotriva incendiilor

Art. 25
Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri privesc:
a)controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea activităţilor;
b)stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;
c)menţinerea condiţiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;
d)întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi de semnalizare.

Art. 26
(1)Dispozitivele, echipamentele, instalaţiile, sistemele şi altele asemenea destinate apărării împotriva incendiilor trebuie verificate şi întreţinute corespunzător, pentru a se asigura menţinerea permanentă a caracteristicilor tehnico-tactice prevăzute în documentaţiile tehnice elaborate de producător.
(2)Periodicitatea lucrărilor de verificare şi întreţinere tehnică se stabileşte în funcţie de prevederile reglementărilor tehnice specifice şi de instrucţiunile producătorului.
(3)Lucrările de verificare şi întreţinere a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie executate de personal autorizat şi supervizate de personalul prevăzut la art. 5.

Art. 27
În cadrul construcţiilor şi spaţiilor pentru birouri se asigură marcarea şi semnalizarea:
a)locurilor pentru fumat, în condiţiile legii;
b)căilor de acces, evacuare şi intervenţie;
c)mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
d)instalaţiilor utilitare care pot genera risc de incendiu, precum cele electrice, de gaze, de încălzire şi altele asemenea.

Art. 28
(1)Construcţiile şi spaţiile pentru birouri pot fi încălzite, ventilate şi climatizate pe ansamblu, centralizat sau local.
(2)Atunci când se utilizează instalaţii locale de încălzire, ventilare şi climatizare se respectă indicaţiile producătorului şi prevederile normelor tehnice de specialitate.

Art. 29
(1)În spaţiile şi construcţiile pentru birouri, fumatul este interzis, cu excepţia locurilor special amenajate, în condiţiile legii.
(2)Acest lucru se marchează la intrarea/intrările în clădire prin afişarea, în conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii şi a sintagmei „FUMATUL INTERZIS!”.
(3)Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
a)scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
b)instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;
c)mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
(4)Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile cum sunt hârtia, cartonul, textilele este interzisă.
(5)Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.
(6)Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.
(7)Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

Art. 30
Prin amplasare şi funcţionare, spaţiile pentru birouri înglobate în alte construcţii nu trebuie să afecteze securitatea la incendiu a construcţiei.

Art. 31
(1)Circulaţiile orizontale şi verticale precum uşi, culoare, holuri, scări, ascensoare şi altele asemenea, destinate intervenţiei serviciilor de urgenţă, trebuie menţinute în permanenţă în stare de utilizare.
(2)Căile de acces şi evacuare, interioare şi exterioare, trebuie menţinute permanent în stare de utilizare şi marcate cu indicatoare de securitate, astfel încât să permită utilizatorilor clădirii folosirea lor în caz de incendiu.
(3)Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de materiale sau obiecte.
(4)Este obligatorie verificarea zilnică de către proprietar, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administrator a căilor de evacuare, pentru menţinerea acestora în stare de practicabilitate, dacă nu se prevede altfel prin contract, convenţie sau alt act juridic similar încheiat între părţi.

Art. 32
Pe întregul traseu de evacuare din spaţiile şi construcţiile pentru birouri se interzic:
a)montarea de oglinzi, perdele, praguri cu înălţimea mai mare de 2,5 cm sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;
b)amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele scărilor, sub rampele scărilor;
c)amenajarea unor locuri de muncă sau activităţi, inclusiv a celor cu caracter de amenajare temporară de tipul expoziţie/prezentare a unor produse promoţionale, care reduc gabaritul acestora şi care nu sunt prevăzute în proiect;
d)aplicarea de decoraţiuni realizate din materiale combustibile.

Art. 33
(1)Traseele de evacuare a spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri nu trebuie să conducă spre spaţii din care evacuarea nu poate continua.
(2)Se interzic desfiinţarea uşilor prevăzute prin proiect la casele scărilor, de pe coridoare, holuri, vestibuluri şi blocarea în poziţie deschisă a uşilor prevăzute cu mecanisme de autoînchidere.
(3)Pe timpul desfăşurării activităţii în spaţiile şi construcţiile pentru birouri se interzice încuierea uşilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.
(4)Se interzice mascarea indicatoarelor şi panourilor de marcare a căilor de evacuare, corpurilor iluminatului de siguranţă pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingătoarelor de incendiu, hidranţilor interiori de incendiu cu decoraţiuni, postere, afişe sau bannere publicitare şi alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.
(5)Se interzice amenajarea de boxe, spaţii de depozitare ori alte spaţii de lucru în podurile clădirilor, în casele şi sub rampele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare.

Art. 34
(1)Căile de acces şi intervenţie, precum şi accesul la sursele de apă pentru stingerea incendiilor se menţin, indiferent de sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.
(2)Menţinerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare şi intervenţie este obligaţia proprietarului, administratorului sau conducătorului instituţiei/operatorului economic pentru spaţiile de utilizare comună, respectiv obligaţia locatarilor pentru părţile de construcţii şi amenajări folosite de aceştia.

Art. 35
Căile de evacuare trebuie să permită evacuarea în siguranţă a persoanelor cu dizabilităţi motorii de la nivelurile la care acestea au acces.

Art. 36
(1)Funcţionarea iluminatului de siguranţă se verifică de către personalul prevăzut la art. 5 şi se menţine în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.
(2)Compartimentările interioare temporare în cadrul spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri se execută pe bază de dispoziţie de şantier însuşită de proiectantul iniţial şi verificatorul de proiect şi nu trebuie să afecteze iluminatul de siguranţă.
(3)În situaţia executării de compartimentări interioare temporare, este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă.

Art. 37
(1)Orice deficienţă constatată la sistemul de alarmare în caz de incendiu cu mesaj preînregistrat, dacă acesta există, se remediază imediat, în conformitate cu legislaţia specifică.
(2)Verificarea funcţionalităţii sistemului de alarmare prevăzut la alin. (1) se face zilnic, de către personalul prevăzut la art. 5, şi se consemnează într-un registru.

Art. 38
(1)Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice şi instrucţiunilor producătorilor.
(2)Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defecţiuni, improvizaţii, neomologate sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă.
(3)La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.

Art. 39
(1)Pe timpul exploatării spaţiilor în care se desfăşoară activităţile pentru care a fost realizată o amenajare temporară trebuie luate măsuri pentru înlăturarea şi/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantităţilor de materiale combustibile şi eliminarea eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.
(2)Pe perioada realizării amenajărilor temporare se interzice accesul utilizatorilor.

Art. 40
(1)În clădirile şi spaţiile pentru birouri pot fi păstrate pentru curăţenie, igienizare, deparazitare, dezinsecţie, în recipiente ermetic închise şi în locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maximum 25 l.
(2)Curăţarea pardoselii, parchetului, duşumelelor, mochetelor şi altor asemenea cu benzină, neofalină sau alte lichide inflamabile este interzisă.

Art. 41
(1)Pe timpul depozitării, manipulării şi expunerii produselor sau substanţelor combustibile se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.
(2)Produsele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.
(3)Produsele şi substanţele combustibile se manipulează şi se depozitează în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere sau de neutralizare adecvate.
(4)Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.
(5)La elaborarea planurilor de intervenţie se ţine seama de compatibilitatea produselor sau substanţelor combustibile cu substanţele de stingere.

Art. 42
(1)Deşeurile se îndepărtează prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor, stabilite de proprietar, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.
(2)Deşeurile şi ambalajele combustibile reutilizabile se depozitează, cu asigurarea distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, în funcţie de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora.
(3)Deşeurile şi ambalajele combustibile care nu se reutilizează se înlătură conform reglementărilor specifice.
(4)Se interzice fumatul în spaţiile de colectare a ambalajelor şi deşeurilor combustibile.

Art. 43
Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează conform instrucţiunilor producătorului, luându-se măsuri de control şi prevenire a fenomenului de autoaprindere.

Art. 44
(1)Menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie.
(2)Utilizarea şi verificarea periodică a sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice, conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice, este obligatorie.

Art. 45
(1)Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
(2)Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
(3)Exploatarea sobelor şi a instalaţiilor de încălzire ce folosesc drept combustibil gazul metan sau gazul petrolier lichefiat se face cu respectarea strictă a instrucţiunilor emise de producători şi a măsurilor din normativele de exploatare specifice.

Art. 46
Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv a pericolului acesteia, prevăzute de normele tehnice specifice.

Art. 47
(1)Lucrările de termoprotecţie/ignifugare se execută numai de către personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.
(2)Calitatea lucrărilor executate se certifică prin documente emise conform reglementărilor în vigoare.
(3)Lucrările de termoprotecţie/ignifugare aplicate pe elementele de construcţie şi/sau pe structurile din alcătuirea construcţiilor protejate/tratate se execută cu periodicitatea impusă de reglementările tehnice specifice şi instrucţiunile producătorului.

Art. 48
Elementele de limitare a propagării incendiului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbinţi din alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în stare bună, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.

Art. 49
În spaţiile şi construcţiile pentru birouri, cantităţile de materiale şi de substanţe combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare, fapt care trebuie consemnat şi în contractul, convenţia sau alt act juridic similar încheiat între părţi.

Art. 50
În spaţiile şi construcţiile pentru birouri, activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale persoanelor şi o supraîncărcare cu mobilier şi echipamente specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.

Art. 51
Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în poduri, subsoluri, pe culoare, în casele de scări şi pe alte căi de evacuare astfel încât să împiedice evacuarea sau să mărească pericolul de incendiu.

Art. 52
Se interzice utilizarea focului deschis şi a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în spaţiile şi construcţiile pentru birouri, în podurile, spaţiile pentru arhivare şi spaţiile de depozitare ale acestora ori în alte locuri cu risc de incendiu.

Art. 53
Pe timpul exploatării spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri trebuie luate măsuri pentru înlăturarea şi/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu prin limitarea, la strictul necesar, a cantităţilor de materiale combustibile şi eliminarea eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.

Art. 54
La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de încălzire/ventilaţie/ climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate cu alimentare electrică care nu necesită funcţionare permanentă.

Art. 55
Lucrările de verificare, reparare şi întreţinere a dispozitivelor, echipamentelor, instalaţiilor şi sistemelor destinate apărării împotriva incendiilor se execută de personal autorizat, în condiţiile legii.

Art. 56
(1)În perioadele caniculare sau secetoase şi premergător sezonului rece, proprietarul, administratorul sau conducătorul instituţiei/operatorului economic asigură, prin personalul prevăzut la art. 5, elaborarea şi punerea în aplicare a unor programe speciale de măsuri specifice de prevenire a incendiilor.
(2)Măsurile specifice în perioadele caniculare sau secetoase cuprind, în principal, următoarele:
a)identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor ridicate şi lipsei de precipitaţii;
b)interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
c)asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
d)asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.
(3)Măsurile specifice înainte de începerea sezonului rece cuprind, în principal, următoarele:
a)controlul instalaţiilor, al sistemelor de încălzire existente şi al componentelor acestora precum surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum şi altele asemenea, înlăturându-se defecţiunile constatate şi asigurându-se funcţionarea la parametrii normali;
b)protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;
c)asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie şi a surselor de apă exterioare pentru incendiu.

Art. 57
Marcarea cu indicatoare standardizate, menţinerea permanentă în stare de funcţionare a hidranţilor exteriori de incendiu, accesibilitatea către aceştia şi coloanele uscate, precum şi protecţia împotriva lovirii acestora de către autovehicule, se asigură de către proprietar, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administrator, prin personalul prevăzut la art. 5.

Art. 58
La terminarea programului de lucru în spaţiile şi construcţiile pentru birouri în care încălzirea se face cu sobe cu acumulare de căldură, întreruperea funcţionării sobelor este obligatorie.

Art. 59
Instalaţiile utilitare electrice, de utilizare a gazelor naturale, de protecţie împotriva trăsnetelor, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea aferente construcţiilor se exploatează, se întreţin şi se verifică în conformitate cu reglementările tehnice şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât să nu constituie surse de iniţiere sau de propagare a incendiilor.

SECŢIUNEA 2: Spaţii de depozitare

Art. 60
În spaţiile de depozitare a materialelor şi produselor se respectă următoarele cerinţe minime specifice:
a)depozitarea se face în funcţie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, combustibilitatea şi proprietăţile fizico-chimice, fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant;
b)se interzice depozitarea în acelaşi spaţiu a substanţelor, materialelor, produselor care, prin contact direct între ele, pot genera incendii/explozii urmate de incendii;
c)depozitarea produselor se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice, de încălzire, cu surse de foc/de căldură şi altele asemenea.

Art. 61
În spaţiile de depozitare se afişează la loc vizibil instrucţiunile specifice de apărare împotriva incendiilor, regulile de comportament în caz de incendiu, precum şi planul de depozitare şi evacuare a materialelor periculoase.

Art. 62
(1)Depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile se face în ambalajele indicate de producător.
(2)Materialele şi substanţele se inscripţionează, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea identificării naturii riscurilor de incendiu şi pentru adoptarea măsurilor adecvate de intervenţie.
(3)Este interzisă depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute.
(4)Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în spaţiile de depozitare se face potrivit planurilor de depozitare.

Art. 63
Corpurile electrice de iluminat din spaţiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie să fie adecvate spaţiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevăd cu armături de protecţie.

Art. 64
Deşeurile rezultate din ambalaje se evacuează zilnic din spaţiile de depozitare în locurile stabilite în acest scop.

Art. 65
(1)În spaţiile de depozitare se asigură o distanţă de siguranţă de minimum 0,5 m a materialelor combustibile faţă de elementele de încălzire.
(2)Faţă de corpurile de iluminat se respectă distanţele prevăzute în normativul tehnic specific, iar faţă de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor speciale de stingere se asigură distanţele necesare funcţionării eficiente a acestora.

Art. 66
La depozitarea materialelor se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, de gradul de periculozitate, de sensibilitatea la căldură, fum sau la umezeală, de reacţia faţă de alte materiale, de posibilitatea de aprindere, precum şi de substanţele care pot fi utilizate la stingerea incendiilor.

Art. 67
Atât în interiorul spaţiilor de depozitare, cât şi pe suprafeţele de teren folosite pentru depozitarea mărfurilor şi ambalajelor se păstrează în permanenţă ordine şi curăţenie.

Art. 68
Se interzice folosirea în spaţiile de depozitare a mijloacelor de încălzire şi iluminat improvizate, cu defecţiuni sau neasigurate cu protecţie adecvată.

Art. 69
Este interzis a se păstra în spaţiile de depozitare obiecte străine de inventarul spaţiului de depozitare.

Art. 70
Pe toată suprafaţa spaţiului de depozitare se interzic aprinderea şi utilizarea focului de orice natură.

Art. 71
Lucrările cu foc deschis se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc şi numai cu indicarea persoanelor răspunzătoare de măsurile ce trebuie luate pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 72
În spaţiile de depozitare, precum şi în apropierea acestora se dispun măsuri pentru:
a)interzicerea păstrării unor cantităţi de materiale mai mare decât capacitatea maximă admisă, prevăzută prin proiect;
b)interzicerea obturării gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este prevăzut, cu diverse mărfuri, produse sau alte materiale;
c)îndepărtarea imediată a tuturor deşeurilor sau altor materiale combustibile care nu au legătură cu activitatea care se desfăşoară în spaţiul respectiv.

SECŢIUNEA 3: Spaţii tehnice aferente construcţiei

Art. 73
(1)În spaţiile destinate centralelor termice, instalaţiilor sanitare, centralelor de ventilare şi climatizare, instalaţiilor electrice şi instalaţiilor de gaze se interzice depozitarea materialelor şi amplasarea de mobilier sau alte obiecte similare.
(2)În spaţiile prevăzute la alin. (1) se respectă şi prevederile reglementărilor tehnice specifice.

Art. 74
Pe timpul exploatării instalaţiilor utilitare se respectă instrucţiunile şi regulile de utilizare a echipamentului/maşinii, stabilite de proiectanţi şi de producători, precum şi măsurile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în reglementările tehnice specifice în vigoare.

SECŢIUNEA 4: Spaţii destinate preparării hranei şi servirii mesei

Art. 75
(1)La spaţiile destinate preparării hranei din spaţiile şi construcţiile pentru birouri se verifică periodic starea tehnică a mijloacelor de preparat şi încălzit hrana şi se remediază de îndată deficienţele constatate.
(2)Se interzice amenajarea acestor spaţii în încăperi în care pardoseala se află sub nivelul terenului în cazul în care se utilizează gaz petrolier lichefiat – GPL.

Art. 76
Amenajarea spaţiilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţă între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnice specifice, precum şi menţinerea descuiată a acestora pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală.

Art. 77
În spaţiile de preparare a hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri:
a)menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii;
b)utilizarea aparatelor electrocasnice conform instrucţiunilor producătorilor şi deconectarea acestora de la priză după ce au fost folosite.

Art. 78
În spaţiile de preparare a hranei se interzice:
a)folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecţiuni, improvizaţii ori fără supravegherea şi respectarea instrucţiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor;
b)folosirea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat – GPL neomologate, defecte, fără regulatoare de presiune, cu furtunuri de racordare defecte sau neprevăzute cu elemente-coliere de etanşare la racorduri;
c)depozitarea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat – GPL, altele decât cele aflate în uz;
d)pregătirea diverselor preparate astfel încât această activitate să prezinte pericol de incendiu;
e)prelingerea grăsimilor din tăvi, umplerea vaselor peste limită sau manipularea necorespunzătoare a acestora;
f)lăsarea nesupravegheată a produselor alimentare pe mijloacele de preparare a hranei în funcţiune.

Art. 79
Maşinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin 1 m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Art. 80
(1)Se interzice verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă.
(2)Verificarea scăpărilor de gaze se face cu emulsie de apă şi săpun sau conform instrucţiunilor producătorului.

Art. 81
(1)Maşinile de gătit şi grătarele pentru fript se echipează cu hote şi tubulaturi de ventilaţie prevăzute cu clapete, filtre, site de protecţie şi, după caz, cu instalaţii de stingere specifice.
(2)Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăţă şi se degresează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, iar filtrele de protecţie se înlocuiesc conform instrucţiunilor producătorului.
(3)Se interzice curăţarea hotelor prin ardere.

Art. 82
(1)Instrucţiunile de exploatare recomandate de producător, precum şi instrucţiunile de lucru cu gaze naturale sau cu gaz petrolier lichefiat – GPL, după caz, se afişează în dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei.
(2)În cadrul instrucţiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de intervenţie în caz de incendiu.

Art. 83
La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate preparării hranei şi servirii mesei se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:
a)se întrerupe alimentarea cu energie electrică, gaze sau abur a maşinilor, utilajelor, aparatelor şi dispozitivelor destinate preparării hranei, care nu afectează activitatea din spaţiul respectiv;
b)se verifică închiderea tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
c)se evacuează deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii;
d)se întrerupe iluminatul artificial, cu excepţia iluminatului de siguranţă, acolo unde acesta există, se încuie şi, după caz, se predau cheile la locurile stabilite de proprietar, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administrator.

Art. 84
Decoraţiunile în spaţiile destinate preparării hranei şi servirii mesei se realizează din materiale având clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.

SECŢIUNEA 5: Săli de conferinţe/şedinţe sau similare

Art. 85
La exploatarea sălilor de conferinţe/şedinţe sau similare se asigură următoarele măsuri:
a)se interzice accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit, prin proiect;
b)se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis în astfel de spaţii;
c)se acordă o atenţie deosebită informării participanţilor la activităţile desfăşurate în astfel de spaţii, privind principalele reguli de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate de aceştia;
d)atunci când încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în interiorul sălii;
e)covoarele, mochetele, preşurile utilizate în aceste spaţii, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează pe pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor, în caz de incendiu;
f)la amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se asigură culoare de circulaţie corespunzător direcţionate, iar în condiţiile în care capacitatea sălilor depăşeşte 200 de persoane, scaunele şi băncile se fixează de pardoseală;
g)se interzice amplasarea meselor, scaunelor, băncilor, fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu;
h)se întocmesc şi se afişează, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor dacă în sălile respective se află cel puţin 50 de persoane.

SECŢIUNEA 6: Parcaje subterane, spaţii de garare şi parcări pentru autoturisme

Art. 86
(1)În parcajele subterane pentru autoturisme se respectă prevederile reglementărilor tehnice specifice.
(2)În interiorul parcajelor prevăzute la alin. (1) se interzice amenajarea de încăperi sau spaţii, cu excepţia celor proiectate, în special destinate depozitării de materiale şi produse combustibile.

Art. 87
Parcarea autoturismelor în garaje se face în spaţii special destinate şi marcate în acest scop, interzicându-se parcarea acestora pe rampele auto şi circulaţii, astfel încât să se asigure evacuarea rapidă în caz de incendiu.

Art. 88
Se interzice parcarea pe platformele şi în spaţiile pentru garare a autoturismelor care prezintă scurgeri de combustibil.

Art. 89
În spaţiile destinate garării autoturismelor se interzic următoarele:
a)completarea sau scoaterea de carburanţi din rezervoarele autovehiculelor ori transvazarea lichidelor combustibile;
b)încărcarea acumulatoarelor, altele decât pentru autovehicule electrice;
c)fumatul, utilizarea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori în alte scopuri;
d)executarea operaţiilor sau lucrărilor de întreţinere sau de reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu excepţia înlocuirii roţilor;
e)păstrarea sau depozitarea de materiale, cum sunt cârpe, lavete, bumbac şi altele asemenea;
f)depozitarea, chiar şi temporară, de carburanţi, lubrifianţi, uleiuri şi alte materiale combustibile, inflamabile, corozive şi radioactive.

Art. 90
(1)Instrucţiunile de exploatare, însoţite de schema de circulaţie auto şi de evacuare, întocmite de proiectant, se cuprind în registrul de exploatare şi se afişează în spaţiile tehnice şi în interiorul parcajului, în locurile în care persoanele care îşi parchează autoturismele pot lua cunoştinţă de conţinutul acestora.
(2)Instrucţiunile trebuie să precizeze modul de acţionare obligatoriu în caz de depăşire a valorilor de monoxid de carbon sau în caz de incendiu şi responsabilităţile care revin personalului angajat/proprietarilor de autoturisme.

Art. 91
Instalaţiile electrice, instalaţiile de ventilare, sistemele de evacuare a fumului în caz de incendiu, dispozitivele şi instalaţiile de protecţie la incendiu, precum şi elementele şi dispozitivele constructive de securitate la incendiu se verifică, se testează şi se întreţin periodic de către persoane autorizate conform legii, în scopul asigurării menţinerii lor în funcţiune la parametrii proiectaţi.

Art. 92
(1)Proprietarul, conducătorul instituţiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie să întocmească şi să actualizeze zilnic registrul de exploatare a parcajului.
(2)Registrul de exploatare se pune oricând la dispoziţie reprezentanţilor legal abilitaţi cu controlul parcajelor sau ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.
(3)Registrul trebuie să cuprindă:
a)numele responsabilului de parcaj;
b)instrucţiunile de exploatare;
c)programul actualizat de urmărire şi verificare funcţională a dotărilor şi dispozitivelor care vizează securitatea la incendiu;
d)rezultatele încercărilor funcţionale;
e)incidentele survenite în exploatarea instalaţiilor.

SECŢIUNEA 7: Arhive, biblioteci şi fişiere

Art. 93
La biblioteci, arhive şi fişiere se urmăreşte asigurarea, în exploatare, a următoarelor măsuri principale:
a)hârtia, cărţile şi documentele de arhivă se depozitează în ordine, aşezate în stive sau rafturi din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, asigurându-se posibilităţile de intervenţie şi evacuare în caz de incendiu;
b)la depozitarea hârtiei, cărţilor şi a altelor asemenea în rafturi sau stive se păstrează distanţele faţă de instalaţia electrică şi faţă de instalaţia de încălzire de minimum 0,5 m;
c)se interzice păstrarea materialelor care nu au legătură cu activitatea specifică acestor spaţii;
d)deşeurile de hârtie şi ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor şi livrărilor se îndepărtează zilnic din spaţiile de depozitare;
e)se interzice amenajarea de arhive temporare în birouri.

Art. 94
În biblioteci, arhive şi fişiere se folosesc numai corpurile de iluminat de tip fluorescent cu grătare de protecţie.

Art. 95
În biblioteci, arhive şi fişiere se interzic fumatul şi focul deschis.

SECŢIUNEA 8: Săli aglomerate sau cu aglomerări de persoane

Art. 96
Pentru spaţiile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau cu aglomerări de persoane se respectă prevederile din reglementările specifice pentru acestea.

SECŢIUNEA 9: Clădiri înalte şi foarte înalte pentru birouri

Art. 97
Proprietarul clădirilor înalte sau foarte înalte, respectiv conducătorul instituţiei/operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în aceste clădiri desemnează, în condiţiile legii, un reprezentant cu autoritate administrativă şi un înlocuitor al acestuia pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin privind apărarea împotriva incendiilor.

Art. 98
(1)Proprietarul, conducătorul instituţiei/ operatorului economic sau administratorul are obligaţia să constituie propriul serviciu privat pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile legii.
(2)Personalul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă execută serviciu de rond cel puţin cu următoarea frecvenţă:
a)primul, imediat după încheierea activităţii şi plecarea personalului;
b)al doilea, la două ore după primul;
c)al treilea, pe timpul nopţii.
(3)Constatările rezultate în urma executării serviciului de rond sunt consemnate într-un registru.

Art. 99
În cazul clădirilor înalte sau foarte înalte, se interzice schimbarea destinaţiei totale sau parţiale a spaţiilor, modificarea constructivă a acestora sau a instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor care le echipează fără obţinerea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu, în condiţiile legii.

Art. 100
Proprietarul, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul are obligaţia de a asigura accesul personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă, la solicitarea scrisă a acestuia, pentru acţiuni de recunoaştere şi exerciţii specifice apărării împotriva incendiilor.

Art. 101
În cazul producerii de incendii în clădiri înalte sau foarte înalte, proprietarul, conducătorul instituţiei/operatorului economic, administratorul, utilizatorii şi personalul de pază/protecţie trebuie să asigure accesul necondiţionat al forţelor de intervenţie şi să conlucreze cu acestea pentru evacuarea în condiţii de siguranţă a persoanelor şi valorilor, evitarea/limitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi bunuri, asigurarea securităţii la incendiu a clădirilor proprii şi a celor învecinate, diminuarea impactului asupra mediului.

Art. 102
Proprietarul, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul şi serviciul privat pentru situaţii de urgenţă trebuie să verifice permanent şi să ia măsurile care se impun pentru ca în spaţiile neocupate să nu existe condiţii de declanşare a incendiilor.

Art. 103
(1)Proprietarul, conducătorul instituţiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie să asigure existenţa şi completarea unui registru de securitate în care sunt consemnate informaţii indispensabile controlului privind apărarea împotriva incendiilor, precum:
a)diverse direcţii de urmat în caz de incendiu;
b)evidenţa nominală şi ierarhia persoanelor din serviciul privat pentru situaţii de urgenţă şi serviciul de pază/protecţie;
c)starea şi planurile de amplasare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
d)datele privind organizarea exerciţiilor de alarmare şi evacuare în caz de incendiu, inclusiv concluziile rezultate;
e)datele referitoare la verificările şi controalele privind apărarea împotriva incendiilor executate de personalul propriu şi de autorităţile abilitate;
f)date privind toate incendiile produse.
(2)Registrul de securitate trebuie prezentat anual spre vizare inspectorului şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi la orice control executat de autorităţile abilitate.

Art. 104
În cazul în care echipamentele/sistemele de iluminat de siguranţă alimentate cu baterii, prevăzute cu autotestare automată de minimum 30 de secunde la cel puţin 30 de zile, indică o eventuală disfuncţie, verificarea funcţionării se înlocuieşte cu o inspecţie vizuală cu aceeaşi periodicitate.

Art. 105
(1)Proprietarul, conducătorul instituţiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie să organizeze, cel puţin o dată la 6 luni, împreună cu serviciul privat pentru situaţii de urgenţă:
a)un exerciţiu de alarmare-evacuare pe fiecare etaj, cu angrenarea utilizatorilor etajului superior şi inferior celui pe care se organizează această activitate;
b)şedinţe practice de familiarizare a utilizatorilor construcţiei cu modul de folosire a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor.
(2)O dată pe an trebuie executat un exerciţiu pentru alarmarea şi evacuarea tuturor utilizatorilor construcţiei.

Art. 106
Proprietarul sau administratorul clădirilor înalte sau foarte înalte în care sunt incluse şi funcţiuni comerciale, bancare şi altele asemenea au obligaţia de a dota spaţiile cu instalaţii de sonorizare cu mesaje înregistrate necesare atât pentru efectuarea de exerciţii, cât şi pentru intervenţii în caz de incendiu.

Art. 107
(1)Proprietarul, conducătorul instituţiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie să afişeze pe părţile comune, căi de circulaţie, scări şi ascensoare, instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi planuri de evacuare în caz de incendiu, elaborate în condiţiile legii.
(2)Este obligatorie marcarea racordurilor de alimentare a coloanelor uscate de la autospecialele de intervenţie şi menţinerea accesului liber la acestea în orice anotimp.

Art. 108
(1)În clădirile înalte sau foarte înalte este obligatorie organizarea apărării împotriva incendiilor pe fiecare compartiment.
(2)În timpul programului de lucru, 25% din personalul compartimentului, dar nu mai puţin de 5 persoane, trebuie să fie pregătit pentru a acţiona şi a pune în aplicare măsurile de apărare împotriva incendiilor în cazul producerii de evenimente la nivel local.
(3)Pentru compartimentele amplasate pe două sau mai multe niveluri ale construcţiei trebuie asigurate minimum două persoane pe nivel care să execute activităţile prevăzute la alin. (2).

Art. 109
Atunci când în clădirile înalte sau foarte înalte sunt incluse şi funcţiuni comerciale, bancare şi altele asemenea, în acestea se aplică în mod cumulativ prezentele dispoziţii generale împreună cu celelalte reglementări specifice privind apărarea împotriva incendiilor.

CAPITOLUL IV: Evacuarea în caz de incendiu

SECŢIUNEA 1: Prevederi generale

Art. 110
Proprietarul, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul are următoarele obligaţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:
a)stabileşte modalităţile şi procedurile de evacuare a persoanelor şi bunurilor, adaptate la categoria spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri;
b)stabileşte modalităţi de evacuare a persoanelor care nu se pot evacua singure;
c)asigură instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce le revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;
d)asigură mijloacele necesare evacuării în caz de incendiu;
e)stabileşte priorităţile în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie;
f)stabileşte ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor.

Art. 111
Personalul prevăzut la art. 5 are următoarele atribuţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:
a)realizează instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;
b)conduce şi coordonează acţiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;
c)asigură amenajarea, dacă este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane şi bunuri.

Art. 112
Personalul angajat are următoarele atribuţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:
a)participă la instruirea privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;
b)îndeplineşte acţiunile ce îi revin cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;
c)se subordonează, pe timpul acţiunilor de evacuare, personalului prevăzut la art. 5.

Art. 113
Alarmarea în caz de incendiu a utilizatorilor se realizează cu mijloace adecvate fiecărui obiectiv şi dinainte stabilite, astfel încât să nu producă panică în rândul acestora.

Art. 114
(1)În situaţia alarmării în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, acesta trebuie să fie codificat sau discret, pentru a nu induce panică în rândul persoanelor care se află în spaţiile şi construcţiile pentru birouri.
(2)Este obligatoriu ca mesajul preînregistrat să fie cunoscut de către întreg personalul din spaţiul şi construcţia pentru birouri.

Art. 115
Personalul angajat trebuie să cunoască mijloacele de alarmare, alertare, evacuare precum şi modul de acţionare în caz de incendiu.

Art. 116
Pentru evacuarea în siguranţă în caz de incendiu se iau măsuri de instruire temeinică a personalului angajat privind:
a)modalităţile practice de asigurare a evacuării utilizatorilor ori, după caz, a salvării persoanelor ce nu se pot evacua singure;
b)modalităţile practice de asigurare a salvării obiectelor din cadrul obiectivului în cazul producerii unui incendiu, cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza bunurilor evacuate, locurile de adăpostire şi, după caz, a mijloacelor tehnice alocate.

Art. 117
Personalul angajat trebuie să cunoască şi să respecte instrucţiunile specifice în vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.

Art. 118
Evacuarea utilizatorilor se face:
a)în mod organizat, sub supravegherea personalului stabilit prin dispoziţiile proprietarului, conducătorului instituţiei/ operatorului economic sau administratorului;
b)pe locurile dinainte stabilite în incinta unităţii, în baza planurilor de evacuare.

Art. 119
Personalul angajat desemnat din spaţiile şi construcţiile pentru birouri indică utilizatorilor căile de evacuare.

SECŢIUNEA 2: Planificarea şi executarea exerciţiilor de alarmare/evacuare în caz de incendiu

Art. 120
Scopul principal al planificării şi executării exerciţiilor de alarmare/evacuare este cunoaşterea, de către personalul angajat, a modului de acţiune în caz de incendiu.

Art. 121
Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică şi se execută o dată la 6 luni cu personalul propriu, în funcţie de formele de evacuare, şi se pot organiza pentru întreaga construcţie sau pe segmente închiriate din aceasta.

Art. 122
Planificarea, organizarea şi executarea exerciţiilor de evacuare sunt atribuţii ale proprietarului, conducătorului instituţiei/operatorului economic sau administratorului.

Art. 123
Planificarea şi executarea exerciţiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de personalul prevăzut la art. 5 şi conduse de proprietar, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administrator.
Art. 124
Fiecare exerciţiu se finalizează cu analiza nivelului de cunoaştere a obligaţiilor ce revin personalului angajat, pe fiecare loc de muncă, şi se consemnează într-un registru destinat acestei activităţi.

Art. 125
(1)Ipotezele, obiectivele şi scopurile exerciţiilor de alarmare/evacuare, respectiv obligaţiile pe timpul desfăşurării exerciţiului se prelucrează cu personalul angajat.
(2)Pentru fiecare ipoteză în parte, personalul angajat va fi verificat privind cunoaşterea modului de acţiune.
(3)Pe timpul exerciţiilor de evacuare se urmăreşte respectarea regulilor privind coordonarea acţiunilor, inclusiv comportamentul personalului în vederea evitării panicii şi busculadelor.

Art. 126
(1)Modul de desfăşurare a exerciţiilor de alarmare/evacuare se analizează de proprietar, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administrator, împreună cu personalul prevăzut la art. 5.
(2)Analiza efectuată este utilizată la actualizarea planurilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, cât şi la reactualizarea planurilor de intervenţie, după caz.
(3)Evidenţa exerciţiilor de alarmare/evacuare se ţine într-un registru special.

CAPITOLUL V: Echiparea şi dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor

Art. 127
Echiparea şi dotarea spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art. 128
Exploatarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu reglementările tehnice specifice.

Art. 129
Proprietarul, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul trebuie să asigure existenţa unui registru de control al instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor.

Art. 130
(1)Proprietarul, conducătorul instituţiei/ operatorului economic, administratorul sau persoana desemnată de acesta, în condiţiile legii, răspunde pentru echiparea, dotarea, inspectarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în spaţiile şi construcţiile pentru birouri.
(2)Locatarii au obligaţiile prevăzute la alin. (1) pentru spaţiile închiriate în construcţiile pentru birouri, dacă nu se prevede altfel prin contractul, convenţia sau actul juridic similar încheiat între părţi.

Art. 131
În spaţiile şi construcţiile pentru birouri se utilizează numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate sau agrementate în conformitate cu exigenţele reglementărilor în domeniu.

Art. 132
Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor utilizate de personalul angajat şi/sau de forţele de intervenţie se amplasează cu respectarea următoarele cerinţe:
a)locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile, precum căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;
b)înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care le utilizează;
c)să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Art. 133
Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.

Art. 134
Dotarea minimă cu stingătoare de incendiu a spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri se asigură conform documentaţiei tehnice.

Art. 135
(1)Pentru stingătoarele portative, documentele de referinţă sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, SR EN 3, precum şi reglementările tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(2)Referitor la performanţele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă capacitatea/ încărcătura de minimum 6 kg;
b)stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă capacitatea/încărcătura de minimum 6 litri.
(3)Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg/l, documentele de referinţă sunt SR EN 1866-1 şi reglementările tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(4)Se pot utiliza mai multe stingătoare de capacitate mai mică cu performanţe de stingere echivalente.
(5)Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică stingătoarelor care sunt fabricate şi/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori sunt fabricate legal într-un stat EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European, în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste ţări.

Art. 136
În fiecare spaţiu pentru birouri care are suprafaţa sub 200 m2/nivel se asigură dotarea cu cel puţin două stingătoare de incendiu.

Art. 137
Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanţelor şi înălţimii de montare a stingătoarelor în perimetrul suprafeţei protejate:
a)maximum 15 m, respectiv 20 m faţă de cele mai importante focare de incendiu din clasele B şi A;
b)maximum 1,4 m înălţime faţă de pardoseală.

Art. 138
(1)Instalaţiile de stingere automate cu apă tip sprinkler se întreţin în perfectă stare de funcţionare în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice.
(2)Instalaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie amplasate astfel încât să se evite pericolul de îngheţ.

Art. 139
Atunci când instalaţia tip sprinkler este scoasă din funcţiune mai mult de 4 ore într-un interval de 24 de ore, se iau măsuri de supraveghere permanentă a spaţiului protejat de aceasta şi se aplică măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor până la repunerea în funcţiune la parametrii indicaţi în documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de producător.

Art. 140
Anual, înaintea începerii sezonului rece, se verifică toate elementele componente ale instalaţiei sprinkler pentru a nu fi expuse la îngheţ, precum şi funcţionarea acesteia în ansamblu.

Art. 141
Trebuie asigurată permanent rezerva de capete sprinkler prevăzută de reglementările tehnice specifice.

Art. 142
(1)Este interzisă amplasarea/depozitarea de materiale/obiecte în imediata apropiere a elementelor instalaţiilor sprinkler pentru a nu afecta funcţionarea eficientă a acestora.
(2)Se interzice acoperirea capetelor sprinkler cu vopsea sau alte materiale decorative, atârnarea de ele a diverselor ornamente ori mascarea lor cu elemente constructive.

Art. 143
Instalaţiile automate de stingere aferente spaţiilor pentru arhivare sau în care sunt amplasate servere pentru sisteme de calcul, prelucrare şi stocare date trebuie verificate şi întreţinute corespunzător.

Art. 144
Instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu, selectate şi amplasate conform prevederilor proiectantului, trebuie verificate periodic şi întreţinute de personal autorizat în condiţiile legii.

Art. 145
La toate instalaţiile şi sistemele cu rol în apărarea împotriva incendiilor din spaţiile şi construcţiile pentru birouri trebuie să existe un registru de evidenţă a lucrărilor de verificare, reparaţii şi întreţinere în care se consemnează, de persoanele desemnate în condiţiile legii, toate intervenţiile executate, dar şi, acolo unde este cazul, alarmele false.

Art. 146
Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

Art. 147
Controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută, conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice şi în instrucţiunile tehnice elaborate de producători/furnizori, de către persoanele autorizate, conform legii.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 148
Dispoziţiile generale se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte, respectiv construcţie, instalaţii, amenajări şi alte spaţii aferente construcţiilor, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute, ţinându-se seama de cazul cel mai defavorabil şi avându-se în vedere şi prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziţii generale.

Art. 149
(1)Proprietarul, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul stabileşte, în raport cu specificul spaţiilor şi construcţiilor, şi alte reguli şi măsuri privind apărarea împotriva incendiilor.
(2)Delegarea atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor prevăzute prin lege nu exonerează de răspundere proprietarul, conducătorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul.

Art. 150
Afişarea de materiale publicitare pe faţadele clădirilor se face numai după obţinerea acordului proiectantului, după caz, a expertului pentru cerinţa „securitate la incendiu”, acord prin care trebuie să se precizeze că materialele nu produc sau nu contribuie la dezvoltarea şi propagarea incendiului.

Art. 151
(1)În spaţiile şi construcţiile pentru birouri este obligatorie organizarea, în condiţiile legii, a activităţii de control intern privind respectarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
(2)Controlul intern privind respectarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor poate fi executat de proprietar, de conducătorul instituţiei/operatorului economic, de administrator sau de personalul prevăzut la art. 5.

Art. 152
Rezultatele controlului desfăşurat de către inspectorii de prevenire din inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de personalul cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor se menţionează în procesele-verbale de control şi se analizează de proprietar, de conducătorul instituţiei/operatorului economic, de administrator şi de personalul prevăzut la art. 5.

Art. 153
Persoanele fizice, întreprinderile familiale sau persoanele juridice care deţin părţi din acelaşi imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din prezentele dispoziţii generale, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 831 din data de 13 decembrie 2010

Forma sintetică la data 16-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Stanila Florian / Nemo Express
“Prin colaborarea cu echipa AVALIA , un partener serios care supraveghează atent implementarea si menținerea tuturor normelor legale de securitate, am asigurat climatul sanatos al activitatii noastre.”
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER!

Rămâi la curent cu cele mai importante ştiri, noutăţi şi hotărâri din domeniul securităţii muncii.